Συλλογές
Τίτλος CSR and SME financial performance
Εναλλακτικός τίτλος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Δημιουργός Μαγρίζος, Σόλων, Magrizos, Solon
Συντελεστής Soderquist, Klas Eric
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication
Ανδρονικίδης, Ανδρέας
Γαλανάκη, Ελεάννα
Παπασταθόπουλου, Πωλίνα
Δημητριάδης, Σέργιος
Αυλωνίτης, Γεώργιος
Αποσπόρη, Ελένη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 264p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7421
Περίληψη There is increasing research attention as to how SMEs might realize corporate social responsibility opportunities. The majority of studies focus on the pursuance of responsible business strategies that may result in favorable business outcomes, including better financial performance. This study investigates a sample of SMEs who actively participate in CSR activities in Greece. The role of the SME in developing CSR focused relationships with particular stakeholders is examined. Data collected reveals that stakeholder salience and proximity moderate these relationships and this leads to improved financial performance. The context of this study is important as it addresses the paucity of research carried out in countries during economic crisis and sheds light on the positive aspects of CSR that are adopted during crisis. Managerial suggestions are made and research implications are discussed.
Υπάρχει αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να κερδίσουν από τις προσπάθειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) τους. Η πλειοψηφία των μελετών επικεντρώνεται στην εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών στρατηγικών που μπορεί να οδηγήσουν σε ευνοϊκές επιχειρηματικες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης οικονομικής απόδοσης. Αυτή η μελέτη ερευνά ένα δείγμα ΜΜΕ που συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες ΕΚΕ στην Ελλάδα. Αναλύεται ο ρόλος των ΜΜΕ στην ανάπτυξη σχέσεων ΕΚΕ με συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders). Τα στοιχεία που συλλέγονται αποκαλύπτουν ότι η σημασία (salience) και η εγγύτητα(proximity) των ενδιαφερομένων μερών συγκρατούν αυτές τις σχέσεις και αυτό οδηγεί σε βελτιωμένη οικονομική απόδοση. Το πλαίσιο αυτής της μελέτης είναι σημαντικό καθώς αντιμετωπίζει την της έλλειψη έρευνας που διεξάγεται σε χώρες κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και φωτίζει τις θετικές πτυχές της ΕΚΕ που υιοθετούνται κατά τη διάρκεια της κρίσης. Λαμβάνονται διαχειριστικές προτάσεις και εξετάζονται οι συνέπειες της έρευνας.
Λέξη κλειδί Εγγύτητα
Σημασία
Ενδιαφερόμενα μέρη
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Corporate Social Responsibility (CSR)
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Stakeholders
Sailence
Proximity
Διαθέσιμο από 2019-11-19 22:08:17
Ημερομηνία έκδοσης 26-06-2015
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-19 22:08:17
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/