Συλλογές
Τίτλος Πρακτική άσκηση στον όμιλο Navios Shipmanagemet
Δημιουργός Καράμαλη, Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Γιαγλής, Γεώργιος
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 38σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7400
Περίληψη My practice took place at Navios Maritime Holdings Inc. , which operates in the naval area. The company is one of the five companies in the group dealing with transportation and is specialized in global transportation, marketing, storage and related logistics of international cargoes. As a carrier, Navios develops proprietary, chartered and leased vessels using Capesize, Panamax, Ultra-Handymax and Handy bulk carriers. It is a company with extensive experience in performing complex freight and bulk cargo logistics around the world and providing innovative solutions for the specific customer requirements. In addition, the company owns and operates the largest bulk terminal in Uruguay and one of the largest liquid fuel ports in Paraguay.My department handle the day-to-day support of employees in the use of information systems. Providing specialized knowledge and advices, taking care of the efficiency, security and availability of information systems, contributing to the orderly operation of the company.
Η πρακτική μου πραγματοποιήθηκε στον όμιλο εταιρειών Navios Maritime Holdings Inc., η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ναυτιλίας . Η εταιρεία αποτελεί μια από τις πέντε εταιρείες του ομίλου που ασχολούνται με τις μεταφορές και είναι ειδικευμένη στην παγκόσμια μεταφορά, εμπορία, αποθήκευση και σχετική εφοδιαστική διεθνών φορτίων . Ως μεταφορέας, η Navios αναπτύσσει ιδιόκτητα, ναυλωμένα και μισθωμένα σκάφη εκμεταλλευόμενη φορτηγών φορτίου χύδην Capesize, Panamax, Ultra-Handymax και Handy. Πρόκειται για εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση σύνθετων εμπορευματικών κινήσεων και logistics χύδην φορτίου σε όλο τον κόσμο και στην παροχή καινοτόμων λύσεων για τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει και εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο τερματικό σταθμού χύδην στην Ουρουγουάη και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια υγρών καυσίμων στην Παραγουάη. Το τμήμα μου ασχολείται με την καθημερινή υποστήριξη των υπαλλήλων στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις και συμβουλές, φροντίζοντας για την αποτελεσματικότητα , ασφάλεια και διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.
Λέξη κλειδί Maritime
Enterprise Resource Planning (ERP)
Navios Shipmanagemet
Information systems
Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού
Πληροφοριακά συστήματα
Ναυτιλία
Διαθέσιμο από 2019-11-12 23:24:47
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-12 23:24:47
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/