Συλλογές
Τίτλος Key Audit Matters: ο ρόλος τους στην έκθεση των ελεγκτών και η εφαρμογή τους σε ελληνικές εταιρείες τη διετία 2017-2018
Δημιουργός Συναδινός, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Παπαδάκη, Αφροδίτη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δεμοιράκος, Ευθύμιος
Μπάλλας, Απόστολος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 43σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7316
Περίληψη The purpose of this paper is to investigate the purpose of Key Audit Matters and their implementation by Greek companies for 2017 and 2018. The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) is an independent professional body that publishes standards for audit services and and which are implemented by all auditors. To make the auditor's report even stronger, it issued in 2015 ISA 701 (International Auditing Standard 701) which deals with Key Audit Matters which are the key issues in auditing financial statements in accordance with the auditor's professional judgment.The work makes a reference to how an ISA is published, provides an extensive analysis of ISA 701, examines its application, and its general use by auditors. Following is an analysis of the implementation of Key Audit Matters and their impact through reference to international studies as well as international bibliography and at the end is examined its adoption by Greek auditors through their reports taking a sample of listed companies in the industry for 2017 and 2018.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το σκοπό των Key Audit Matters και την εφαρμογή τους από ελληνικές επιχειρήσεις για τα έτη 2017 και 2018. Το International Auditing and Assurance Standards Board(IAASB) είναι ένα ανεξάρτητο επαγγελματικό σώμα το οποίο δημοσιεύει πρότυπα για υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης και τα οποία εφαρμόζονται από όλους τους ελεγκτές. Για να κάνει την έκθεση του ελεγκτή ακόμα πιο ισχυρή , εξέδωσε το 2015 το ISA 701 (Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 701) το οποίο πραγματεύεται τα Key Audit Matters τα οποία είναι τα βασικά ζητήματα ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή.Στην εργασία γίνεται μια αναφορά στον τρόπο δημοσίευσης ενός ΔΠΕ, γίνεται εκτενής ανάλυση του ISA 701, εξετάζεται η εφαρμογή του και η γενικότερη χρήση του από τους ελεγκτές . Στη συνέχεια γίνεται μια ανάλυση της εφαρμογής των ΚΑΜ αλλά και του αντίκτυπου τους μέσω αναφοράς σε διεθνείς μελέτες αλλά και σε διεθνή βιβλιογραφία ενώ στο τέλος διερευνάται η υιοθέτηση του από τους Έλληνες ελεγκτές μέσω των εκθέσεων τους λαμβάνοντας δείγμα ελεγχόμενων εισηγμένων επιχειρήσεων για τα έτη 2017 και 2018
Λέξη κλειδί Θέματα ελέγχου
Έκθεση ελέγχου
Ελεγκτές
Key Audit Matters
IAASB
PCAOB
Διαθέσιμο από 2019-09-23 13:27:35
Ημερομηνία έκδοσης 09/02/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-09-23 13:27:35
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/