Συλλογές
Τίτλος Μακροοικονομικοί παράγοντες και πιθανότητα αθέτησης επιχειρήσεων
Δημιουργός Ζαχαριουδάκη, Ευαγγελία
Συντελεστής Μπήτρος, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 229σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Αποτελεί κοινώς αποδεκτή πραγματικότητα ότι το φαινόμενο του κινδύνου παίζει σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα και δημιουργεί την ανάγκη διαχείρισης του με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων εκτίμησης και ελέγχου. Συγκεκριμένα για τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος όπως είναι κοινά αποδεκτό αποτελεί και το σημαντικότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η εκτίμηση του είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των Τραπεζών. Με την εκπόνηση της εργασίας αυτής, σκοπός ήταν να μελετηθεί η πιθανή σχέση μεταξύ του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων και του μακροοικονομικού τους περιβάλλοντος. Στο πρώτο στάδιο της έρευνας μας, πραγματοποιείται μια ανάλυση των μακροοικονομικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του μοντέλου καθώς και η συσχέτιση που παρουσιάζουν μεταξύ τους σε μηνιαία βάση την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Στο επόμενο στάδιο, προχωρήσαμε στην κατασκευή των μοντέλων, τα οποία θα απεικονίζουν την πιθανή σχέση μεταξύ μακροοικονομικών μεταβλητών και της πιθανότητας αθέτησης επιχειρήσεων, μέσω της μεθόδου της λογιστικής παλινδρόμησης (logistic Regression) και της διαχωριστικής ανάλυσης (Discriminant Analysis). Σύμφωνα λοιπόν με το logit model η πιθανότητα αθέτησης μιας επιχείρησης επηρεάζεται από την ανεργία και το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε μακροοικονομικό επίπεδο και σε μικροοικονομικό από τον κλάδο που δραστηριοποιείται, το πιστωτικό ιστορικό της και την προσωπική της περιουσία. Τα αποτελέσματα δεν είναι πλήρως ικανοποιητικά εφόσον αναμενόταν οι περισσότερες μακροοικονομικές μεταβλητές να συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο.
Λέξη κλειδί Πιστωτικός κίνδυνος
Μακροοικονομικοί παράγοντες
Πιθανότητα αθέτησης
Ημερομηνία 30-04-2012
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/