Συλλογές
Τίτλος Strategic decision-making in turnaround situations
Εναλλακτικός τίτλος Στρατηγική διάσωσης προβληματικών επιχειρήσεων
Δημιουργός Kakaletris, Panagiotis A., Κακαλέτρης, Παναγιώτης Α.
Συντελεστής Χυτήρης, Λεωνίδας
Κουρέτας, Γεώργιος
Ιωαννίδης, Αντώνιος
Μανωλόπουλος, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γεωργόπουλος, Νικόλαος
Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος
Παπαδάκης, Βασίλειος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 492p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7210
Περίληψη Η Διδακτορική Διατριβή εντάσσεται εννοιολογικά στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και ειδικότερα στο αντικείμενο της Στρατηγικής Διοίκησης με έμφαση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Ουσιαστικά, η εν λόγω Διατριβή εξετάζει το φαινόμενο της Στρατηγικής Διάσωσης προβληματικών επιχειρήσεων, το οποίο συνδέεται και με το σχετικό πεδίο της Οργανωσιακής Πτώσης/Παρακμής. Η Διατριβή ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση, καθώς μελετά τόσο τη διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το φαινόμενο της διάσωσης όσο και το περιεχόμενο μιας επιτυχημένης στρατηγικής διάσωσης. Συνεπώς, στο επίκεντρο της ανάλυσης τοποθετούνται αφενός η διαδικασία και αφετέρου το περιεχόμενο της λήψης στρατηγικών αποφάσεων σε ένα περιβάλλον οργανωσιακής πτώσης και επιτυχούς αναστροφής της εταιρικής απόδοσης. Η Διατριβή αξιοποιεί μια μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση που αποτελείται από δύο κύριες διαδοχικές φάσεις, συνδυάζοντας την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Η Διατριβή αποτελεί πρωτότυπη και ουσιαστική συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της Στρατηγικής Διοίκησης γενικότερα και στο αντικείμενο της Στρατηγικής Διάσωσης ειδικότερα.
The present doctoral thesis conceptually belongs to the broader strategic management scientific field in general and corporate turnaround strategy domain in particular. In essence, this thesis focuses on strategic decision-making under conditions of organizational decline and subsequent turnaround of firm performance. The concept of turnaround strategy is also directly related to the organizational decline research stream. Τhe current thesis aspires to perform a holistic examination of the turnaround phenomenon by bridging the gap between process and content that is typical of the vast majority of extant research on this scientific field. In essence, it examines both the process by which the overall turnaround phenomenon unfolds as well as the content of successful turnaround strategies. However, in order to serve this challenging purpose, we decided to employ a mixed methods research approach, whereby an initial qualitative phase was followed by a second quantitative phase. All in all, this study makes several original contributions to the advancement of the strategic management domain in general and the corporate turnaround theory in particular.
Λέξη κλειδί Organizational decline
Corporate turnaround strategy
Strategic Decision Making
Strategic management
Στρατηγική διοίκηση
Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων
Εταιρική στρατηγική διάσωση
Οργανωσιακή παρακμή
Διαθέσιμο από 2022-08-09
Ημερομηνία έκδοσης 04/12/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-08-09 20:19:27
Δικαιώματα χρήσης Three-year restricted area
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/