Συλλογές
Τίτλος Η κυβερνητική αποτελεσματικότητα ως παράγοντας που επηρεάζει τις στρατηγικές διεθνοποίησης των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος Government quality as a factor impacting the internationalization strategies of foreign investment in Greece
Δημιουργός Χριστοδούλου, Μαριάνθη
Συντελεστής Μανωλόπουλος, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 81σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως, ολοένα και περισσότερο επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν εκτός της χώρας προέλευσής τους, με στόχο την αναζήτηση νέων αγορών, διαθέσιμων πόρων, αποδοτικότητας και στρατηγικής. Κατά τη διαδικασία διεθνοποίησής τους όμως, αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια εισόδου στις χώρες που επιλέγουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, κυρίως λόγω της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης της κάθε χώρας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει την κυβερνητική αποτελεσματικότητα ως παράγοντα που επηρεάζει τη διεθνοποίηση των ξένων επενδύσεων, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας. Η επιλογή της χώρας μας ως αντικείμενο αυτής της μελέτης έγινε για 3 λόγους: 1. Δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη μελέτη στο πρόσφατο παρελθόν, κάτι που δημιουργεί την ανάγκη κάλυψης αυτού του κενού στην έρευνα 2. Η χώρα μας είναι ευρέως γνωστό ότι υστερεί σημαντικά στον τομέα της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, κάτι που φαίνεται να έχει επηρεάσει σημαντικά την τρέχουσα οικονομία της, άρα αξίζει να γίνει μια εκ βαθέων ανάλυση των επιμέρους αιτιών που συμβαίνει αυτό 3. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα μπορέσουν να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για τους ξένους επενδυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα θα οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα όσον αφορά στις δυνατότητες βελτίωσης των οργανωτικών δομών και διαδικασιών μας, με στόχο την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων αυτών έγινε διεξοδική βιβλιογραφική ανασκόπηση, εκτενής αναζήτηση στο διαδίκτυο και εμπειρική έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίου σε στελέχη 85 διεθνοποιημένων επιχειρήσεων, εντός & εκτός Ε.Ε., που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναλύονται διεξοδικά στην παρούσα διπλωματική εργασία και τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές στο management, την έρευνα και την πολιτική.
Λέξη κλειδί Άμεσες ξένες επενδύσεις
Κυβερνητική αποτελεσματικότητα
Διεθνοποίηση επιχειρήσεων
Ελλάδα
Ημερομηνία 30-11-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/