Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογή διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό
Δημιουργός Πέππας, Εμμανουήλ
Συντελεστής Καρδαράς, Δημήτριος
Κουρέτας, Γεώργιος
Σαλαβού, Ελένη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σε μία εποχή όπου η τεχνολογία παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα είναι καταιγιστικές, οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταπεξέλθουν προσαρμοζόμενες καθημερινά σε νέα δεδομένα. Η ανάγκη για αλλαγή είναι επιβεβλημένη και αφορά όλους τους οργανισμούς, από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις μέχρι παγκόσμιους κολοσσούς που κυριαρχούν. Οι δυνάμεις που ωθούν στην αλλαγή είναι πολλές και πολύπλευρες και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να τις αγνοήσει. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται καθημερινά, η τεχνολογία θέτει νέους ορίζοντες και οι απαιτήσεις των πελατών καθιστούν την αλλαγή επιβεβλημένη.Η μεταστροφή από την διοίκηση βάση λειτουργιών στην διοίκηση βάση διαδικασιών οδηγεί τις επιχειρήσεις να θέσουν ως κύριο στόχο την ευθυγράμμιση των διαδικασιών με τις ανάγκες του πελάτη και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους ξεπερνώντας αγκυλώσεις του παρελθόντος οι οποίες τις κρατούσαν δέσμιες. Η τάση για μεγαλύτερη προσαρμογή στις ολοένα αυξανόμενες και πιο εξειδικευμένες επιθυμίες του πελάτη και η μόνιμη αναζήτηση νέων μεθόδων προσέγγισής του, αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν πιο ευέλικτες δομές στο εσωτερικό τους και να επιδιώκουν καθημερινά την αλλαγή και την βελτιστοποίηση κάθε διαδικασίας.Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που εκτελούνται σε κάθε επιχειρηματική οντότητα αποσκοπούν στην εκπλήρωση των στόχων της είτε αυτοί αφορούν το οικονομικό κέρδος, είτε την παροχή κάποιας υπηρεσίας. Η καταγραφή των διαδικασιών, η αξιολόγηση και η διαρκής αναζήτηση μεθόδων για βελτίωσή τους αποτελεί το αντικείμενο της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα η διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών αφορά την συστηματική, δομημένη προσέγγιση στην ανάλυση, στην βελτίωση, στον έλεγχο και στην διαχείριση των διαδικασιών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.Στην παρούσα εργασία θα δοθεί έμφαση στην καταγραφή της αρχικής διαδικασίας, στην ανάλυση της και στον επανασχεδιασμό της με βάση τις δυνατότητες που παρέχει το Adonis Community Edition μέσω του χάρτη διαδικασιών καθώς και στην αξιολόγηση της νέας διαδικασίας που θα σχεδιαστεί.Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές έννοιες που αφορούν τους παράγοντες που οδηγούν στην αλλαγή. Επίσης γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια της διοίκησης βάση αλλαγών που διέπει τις περισσότερες επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά ο όρος της επιχειρησιακής διαδικασίας. Επιχειρείται επίσης μία προσέγγιση στην κατηγοριοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής τους μέσα στην επιχείρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μία εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και στην συνέχεια αφού αναφερθούν οι διάφοροι ορισμοί που έχουν επικρατήσει, παρουσιάζεται η σημασία της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών τόσο εσωτερικά για την κάθε επιχείρηση όσο και σε σχέση με την επίδραση που αυτή έχει στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όπως για παράδειγμα σε εξωτερικούς προμηθευτές και πελάτες. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρέχονται αρχικά οι ορισμοί για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς καθώς και μία ιστορική ανασκόπηση στην δημιουργία τους και στην εξέλιξή τους τις τελευταίες δεκαετίες. Ακολούθως διαχωρίζονται οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί από τις εμπορικές επιχειρήσεις βάση των σκοπών τους αλλά και των στόχων που επιδιώκουν να επιτύχουν. Ακόμα αναλύεται ο ρόλος των συγκεκριμένων οργανισμών και η επίδρασή τους στην κοινωνία. Ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση του οργανισμού που θα μας απασχολήσει στην παρούσα διπλωματική εργασία. Προχωρώντας αναλύεται το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται. Στο πέμπτο κεφάλαιο αφού δοθεί ένας σύντομος ορισμός σχετικά με τα εργαλεία μοντελοποίησης, αναλύεται διεξοδικά το λογισμικό Adonis το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση, την ανάλυση και την βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής διαδικασίας που θα αναλυθεί. Στο έκτο κεφάλαιο αφού αναλυθεί η διαδικασία παραγγελίας γευμάτων, επιχειρείται η αποτύπωση της διαδικασίας μέσω του γραφικού εργαλείου απεικόνισης του Adonis καθώς και η δημιουργία της νέας διαδικασίας. Στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται η αξιολόγηση της νέας διαδικασίας καθώς και μία καταγραφή πιθανών προβλημάτων στην υλοποίηση της νέας διαδικασίας. Στο όγδοο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα καθώς και οι ιδέες για μελλοντική έρευνα με περαιτέρω ανάλυση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Στο ένατο κεφάλαιο παρατίθεται το παράρτημα πινάκων. Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο βρίσκεται η λίστα βιβλιογραφικών αναφορών.
Λέξη κλειδί Εργαλεία μοντελοποίησης
Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών
Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
Επιχειρησιακή διαδικασία
Ημερομηνία 2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/