Συλλογές
Τίτλος Knowledge production and diffusion: a literature review
Δημιουργός Gouta, Penelope
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Tzavalis, Ilias
Papadas, Christos
Zacharias, Eleftherios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 124 p.
Γλώσσα en
Περίληψη Μια πλούσια βιβλιογραφία υπάρχει σχετικά με θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Ένα μεγάλο τμήμα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ασχολείται με την επίδραση που έχουν οι επενδύσεις σε Ε&Α στο ρυθμό ανάπτυξης και στην παραγωγικότητα επιχειρήσεων και χωρών, ενώ άλλοι ασχολούνται με τις επιδράσεις της, στην παραγωγή γνώσης. Ορισμένες μελέτες ασχολούνται με τη διάχυση γνώσης και τη νέα γνώση και τεχνολογία που παράγονται ως απόρροια της Ε&Α. Αντικείμενο πολλών μελετών είναι οι επενδύσεις σε Ε&Α ως κομμάτι της πολιτικής ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, ενώ άλλες διερευνούν ποια χαρακτηριστικά και κλάδοι της οικονομίας, επηρεάζουν τις επενδύσεις σε Ε&Α. Τέλος, υπάρχει μια κατηγορία μελετών, η οποία συναντάται ολοένα και συχνότερα στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Οι μελέτες αυτές, ασχολούνται με τα κανάλια διάχυσης γνώσης. Εξετάζονται δηλαδή, οι τρόποι με τους οποίους τα κανάλια αυτά δουλεύουν, πως αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και πως επηρεάζουν την παραγωγή νέας γνώσης. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μελετών που αναφέρθηκαν χρησιμοποιεί οικονομετρικές μεθόδους εκτίμησης των αποτελεσμάτων, υπάρχουν μελέτες που χρησιμοποιούν μεθόδους ανάλυσης εισροών-εκροών, ή μη παραμετρική στατιστική.Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση των υπαρχόντων μελετών πάνω σε θέματα παραγωγής και διάχυσης γνώσης. Η εργασία δομείται ως ακολούθως. Το κεφάλαιο 2 ασχολείται με τη μετάβαση από τα μοντέλα εξωγενούς ανάπτυξης στη σύγχρονη θεωρία ενδογενούς ανάπτυξης και με τους τρόπους με τους οποίους η νέα αυτή θεωρία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ρυθμού ανάπτυξης, της σύγκλισης και των επιδράσεων της διάχυσης γνώσης στην οικονομία. Στο κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των βασικών μελετών που σχετίζονται με τη διάχυση γνώσης, τα κανάλια διάχυσης και τις επιδράσεις τους στην παραγωγικότητα. Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται ένα τμήμα της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιεί μοντέλα ανάλυσης εισροών-εκροών για να εξετάσει τις επιδράσεις της διάχυσης. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται ορισμένα βασικά στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν αντληθεί από τη Eurostat. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.
A voluminous literature exists on research and development (R&D). A large part of the literature deals with the effect investments on R&D activities have, on the growth rate and the productivity of firms, sectors and countries, while others focus on the effects R&D activities have on the production of knowledge. Others study the diffusion of knowledge, and new knowledge and technology that is created as a result of R&D activities. Some, study investments in R&D and the type of R&D as part of their competition strategy, while others look at the characteristics of the economy and the sectors that affect investments in R&D and R&D intensity. Finally, studies that seem to be gaining momentum in recent years, are those dealing with channels of diffusion. That is, they examine the way they work, how they interact with one another and what their effects on the production of knowledge are. Even though most of the aforementioned analyses are econometric, there exist other studies that use Input-Output analysis, or non-parametric statistics. The goal of the study was to review the existing literature on the production of knowledge and its diffusion. The study is structured as follows. Chapter 2 deals with the transition from exogenous growth theory models, to the modern endogenous theory and with the ways this new growth theory is being used for measuring the growth rate, convergence and the effects of knowledge diffusion in the economy. Chapter 3 reviews the main studies regarding knowledge spillovers, their channels of diffusion and their effects on productivity. Chapter 4 analyses some of the literature that uses input-output models to examine the effects of diffusion and presents a selection of case studies. Chapter 5 presents some key statistical data found in Eurostat and in Chapter 6, the conclusions are presented.
Λέξη κλειδί Κανάλια διάχυσης
Ενδογενής ανάπτυξη
Εξωτερικότητες
Διάχυση
Γνώση
Knowledge
Diffusion
Spillovers
Externalities
Endogenous growth
Ημερομηνία έκδοσης 17-01-2018
Ημερομηνία κατάθεσης 13-03-2019
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/