Συλλογές
Τίτλος "Is money (just) an illusion?" An empirical approach to economic (ir)rationality
Δημιουργός Tsaknaki, Eirini
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Katsimi, Margarita
Kalyvitis, Sarantis
Τύπος Text
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6793
Περίληψη The assumption of rationality underlies the prevailing economic theory of our times. This work aims to introduce and examine the phenomenon of money illusion, that is the tendency of economic agents to think in nominal, rather in real, terms. Our purpose is, first, to investigate experimentally whether money illusion exists among young adults. Second, to discuss the relationship between episodes of irrationality and type of academic background. To this end, survey data are collected through the LimeSurvey platform. Findings suggest that indeed, money illusion affects decision-making under uncertainty in various aspects of economic life, however, no dependency from education is proved.
Η υπόθεση της ορθολογικότητας διέπει την επικρατούσα οικονομική θεωρία. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην εισαγωγή και εξέταση του φαινομένου της χρηματικής πλάνης, της τάσης των οικονομικών δρώντων να σκέπτονται μάλλον σε ονομαστικούς, παρά σε πραγματικούς όρους. Στόχος είναι, πρώτον, η πειραματική διερεύνηση της ύπαρξης του φαινομένου μεταξύ νέων ενηλίκων. Σε δεύτερο επίπεδο, συζητάται η σχέση μεταξύ επεισοδίων ανορθολογικότητας και είδους ακαδημαϊκού υποβάθρου. Για την επίτευξή των δύο προαναφερθέντων στόχων, ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της πλατφόρμας LimeSurvey. Τα ευρήματα δείχνουν ότι πράγματι, η χρηματική πλάνη επιδρά στη διαδικασία λήψης αποφάσης υπό συνθήκες αβεβαιότητας και μάλιστα, σε ποικίλες πτυχές της οικονομικής ζωής. Ωστόσο, δεν αποδεικνύεται εξάρτησή της από τη μεταβλητή της εκπαίδευσης.
Λέξη κλειδί Μη οικονομολόγοι
Οικονομολόγοι
Οικονομική ορθολογικότητα
Χρηματική πλάνη
Humans
Economic rationality
Econs
Money illusion
Διαθέσιμο από 2019-01-31 22:41:32
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-01-31 22:41:32
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/