Συλλογές
Τίτλος 1. Αγορά Εναντίον Μίσθωσης 2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 3. Οικολογική Ανάπτυξη Κατοικίας 4. Εκτίμηση Ακινήτου
Δημιουργός Γωνιανάκης, Εμμανουήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 199σ.
Γλώσσα el
Περίληψη In Chapter A, two ways of financing an investment in commercial property, buying and leasing, are compared, while the factors that influence them are also presented here. In order for this comparison to become comprehensible we use the example of Johnstone’s drugstore, a man who is aware of the cost of the building plot purchase and the cost of construction and tries to find alternative solutions that would require smaller initial capital of investment. The factors that will influence Johnstone decision, like initial cost of investment, the time duration of hire and the tax rates, are also examined here. In Chapter B, we describe the functions of arc explorer, an online program of geographic information. We compare it to the Google Earth and we mention certain examples so as to make a number of its functions comprehensible. Finally, we examine the usefulness of the program for applications in real estate.In Chapter C, we deal with the development of the ecological residence and more specifically of the affordable residence in the U.S.A. In fact, in this chapter a comparison of the ecological residence against the conventional one take place. Also, we deal with three case studies so that the problems and the difficulties that are faced in this kind of developments will become comprehensible.In Chapter D, we find the estimate of the commercial value of a building that is located in the junction of Andrea Dimitriou Street and Krinis Street in the region of Kalogreza in the municipality of Nea Ionia. For the estimate we used the comparative method and for the evaluation of the investment we used the method of the net present value and the IRR indicator.
Στο Κεφάλαιο Α’ συγκρίνονται δύο τρόποι χρηματοδότησης μιας επένδυσης σε εμπορική ακίνητη περιουσία, η αγορά και η μίσθωση, καθώς επίσης παρουσιάζονται και οι παράγοντες που τους επηρεάζουν. Για να γίνει αυτή η σύγκριση κατανοητή χρησιμοποιείται ένα παράδειγμα με το φαρμακείο του Johnstone ο οποίος γνωρίζει το κόστος αγοράς του οικοπέδου και το κόστος κατασκευής και προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις που να απαιτούν μικρότερο αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Εξετάζονται οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την απόφαση του Johnstone όπως το αρχικό κόστος επένδυσης, η χρονική διάρκεια της μίσθωσης και οι φορολογική συντελεστές.Στο Κεφάλαιο Β’ περιγράφουμε τις λειτουργίες του arc explorer ενός διαδικτυακού προγράμματος γεωγραφικών πληροφοριών. Το συγκρίνουμε με το Google Earth και παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές ορισμένες από τις λειτουργίες του. Τέλος εξετάζουμε την χρησιμότητα του πακέτου για εφαρμογές στην κτηματαγορά.Στο Κεφάλαιο Γ’ ασχολούμαστε με την ανάπτυξη της οικολογικής κατοικίας και πιο συγκεκριμένα της προσιτής κατοικίας στις Η.Π.Α.. Στο κεφάλαιο αυτό ουσιαστικά γίνεται μια σύγκριση της οικολογικής κατοικίας με την συμβατική. Επίσης ασχολούμαστε με τρεις περιπτώσεις με σκοπό να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται σε τέτοιου είδους αναπτύξεις.Τέλος στο Κεφάλαιο Δ’ έγινε η εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ανδρέα Δημητρίου και Κρήνης στην περιοχή της Καλογρέζας στον δήμο της Νέας Ιωνίας. Για την εκτίμηση χρησιμοποιήσαμε την συγκριτική μέθοδο και για την αξιολόγηση της επένδυσης την μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας και τον δείκτη IRR.
Λέξη κλειδί Αγορά
Μίσθωση
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Οικολογική κατοικία
Εκτίμηση ακινήτων
Ημερομηνία 31-03-2008
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/