Συλλογές
Τίτλος Portfolio management with cryptocurrencies using CVaR and MAD optimization models
Εναλλακτικός τίτλος Διαχείριση χαρτοφυλακίου με κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας τα μοντέλα βελτιστοποίησης CVaR και MAD
Δημιουργός Παστίδου, Μυρτώ
Συντελεστής Τοπάλογλου, Νικόλας
Οικονομίδης, Γεώργιος
Παγκράτης, Σπυρίδων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107 σελίδες
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6531
Περίληψη Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη θεωρία που πλαισιώνει τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων προκειμένου για την βέλτιστη απόδοση των χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων και εν γένει τη διαδικασία που καθορίζει τις επενδυτικές επιλογές. Επιπλέον, η εργασία πραγματεύεται τα εν δυνάμει πλεονεκτήματα που απορρέουν απ’ την εμφάνιση νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και κυρίως τη διεύρυνση του επενδυτικού ορίζοντα μέσω της χρήσης κρυπτονομισμάτων. Χρησιμοποιούμε τα μοντέλα βελτιστοποίησης CVaR και MAD για την κατασκευή άριστων χαρτοφυλακίων τα οποία συνίστανται αφενός απ’ τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα, χρηματοοικονομικό στοιχείο χωρίς κίνδυνο) κι αφετέρου απ’ τα παραδοσιακά στοιχεία και τα τέσσερα κυριότερα σε όρους κεφαλαιοποίησης κρυπτονομίσματα, το Bitcoin, το Ethereum, το Litecoin και το Ripple. Τα αποτελέσματα αμφότερων των μοντέλων βελτιστοποίησης συνιστούν ότι το προσαυξημένο χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει καλύτερη απόδοση σε σχέση με το παραδοσιακό. Παρόλα αυτά, εκφράζουμε επιφυλάξεις για την αγορά των κρυπτονομισμάτων κυρίως εξαιτίας της έντονης μεταβλητότητάς της.
Current work deals with the risk and portfolio theory aiming to the proper portfolio management and mainly the appropriate decision-making process. Furthermore, it deals with the potential benefits stemming from the emergence of financial engineering and particularly the expansion of the investment opportunity sets using cryptocurrencies. We use CVaR and MAD optimization models to form optimal portfolios of the traditional asset span (equities, bonds, risk-free asset) and an augmented one that includes the four major cryptocurrencies in terms of capitalization, i.e. the Bitcoin, the Ethereum, the Litecoin and the Ripple. According to the results, both optimization models suggest that the performance of the augmented portfolio outperforms the traditional one. Nevertheless, concerns owing to the volatility of the cryptocurrencies market are also expressed.
Λέξη κλειδί Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Μέτρα κινδύνου
Αξία σε Κίνδυνο, Υπό Συνθήκη Αξία σε Κίνδυνο, Μέση
Κρυπτονομίσματα
Portfolio Management
Financial risks
Risk Measures
VaR, CVaR, MAD
Cryptocurrencies
Διαθέσιμο από 2018-11-16 13:38:00
Ημερομηνία έκδοσης 2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-11-16 13:38:00
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/