Συλλογές
Τίτλος Sentiment analysis and prediction using Twiitter data
Εναλλακτικός τίτλος Ανάλυση ευαισθησίας και πρόβλεψης με τη χρήση δεδομένων του Twitter
Δημιουργός Καμπουρίδης,Νικόλαος, Kabouridis, Nikolaos
Συντελεστής Demiris, Nikolaos
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή viii, 149 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6503
Περίληψη Σε αυτή τη διατριβή εξετάζουμε το ρόλο του twitter από τους πολιτικούς καθώς και από τηνπροοπτική του πολίτη. Συγκεκριμένα, μελετάμε την επιρροή και τη συνεισφορά του στηνπολιτική διαδικασία. Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει τα δεδομένα που σχετίζονται μετις εκλογές και το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2015.
In this thesis we examine the role of twitter from the politicians as well as thecitizen’s perspective. Specifically, we study its influence and contribution in the political process. The main objective of this thesis is to analyze the data relating tothe elections and the referendum that took place in Greece during 2015.
Λέξη κλειδί Referendum
Greece
Elections
Ελλάδα
Εκλογές
Δημοψήφισμα
Διαθέσιμο από 2018-10-27 22:34:27
Ημερομηνία έκδοσης 10/27/2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-10-27 22:34:27
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/