Συλλογές
Τίτλος Το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πρωτοβουλίες αντιμετώπισής του
Εναλλακτικός τίτλος The democratic deficit in the European Union and the initiatives in treating it
Δημιουργός Αθανασοπούλου, Σοφία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Μπλαβούκος, Σπυρίδων
Καρύδης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 53 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6365
Περίληψη This work attempts, through the evolution of the Treaties, to present the efforts made to mitigate the democratic deficit in the EU. In the first chapter it deals with the analysis of the term democracy.The purpose of the second chapter of the thesis is to analyze the institutional governance system of the EU, as well as the decision-making processes within it. Their presentation is based on the extent to which each contributes to the democratic legitimacy of the EU.The third chapter attempts to analyze the concept of democratic deficit through its dimensions, institutional, regulatory and social - psychological. The terms "legitimacy and legitimacy" and its mechanisms are presented, since they are directly related to the success and effectiveness of European Integration.The role of the European Parliament, the role of the national parliaments, the adoption by the Treaty of Amsterdam of "closer cooperation" between Member States and, by extension, the creation of the European Citizens' Initiative and the role of referendums are the main sources of legitimacy of the EU.An important role in the democratization of the EU has also played the revised Treaties as outlined in the fourth chapter.At the end of this work, the question arises as to whether the functioning of the EU is democratic. Its degree of effectiveness, its response to citizens' visions will also determine its prospects. It is a fact that there is a 'legitimacy crisis' but, on the other hand, beyond its shortcomings, surely Europe is also a global force able to protect its principles and values and create solidarity mechanisms to better protect Europeans citizens.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί μέσα από την εξέλιξη των Συνθηκών να παρουσιάσει τις προσπάθειες που έγιναν για την άμβλυνση του δημοκρατικού ελλείμματος στην ΕΕ. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ανάλυση του όρου δημοκρατία. Αντικείμενο του δεύτερου κεφαλαίου της εργασίας είναι η ανάλυση του θεσμικού συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕ, καθώς επίσης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στους κόλπους της. Η παρουσίασή τους στηρίζεται στο βαθμό που το καθένα από αυτά συμβάλλει στη δημοκρατική νομιμοποίηση της ΕΕ. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας του δημοκρατικού ελλείμματος μέσα από τις διαστάσεις του, τη θεσμική, την κανονιστική και την κοινωνικο – ψυχολογική. Παρουσιάζονται οι όροι νομιμότητα και νομιμοποίηση, καθώς και οι μηχανισμοί της, αφού είναι άμεσα συνυφασμένοι με την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων, η υιοθέτηση με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ της «στενότερης συνεργασίας» μεταξύ των κρατών – μελών και κατ’ επέκταση της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και ο ρόλος των δημοψηφισμάτων αποτελούν τις κυριότερες πηγές άντλησης νομιμοποίησης της ΕΕ.Σημαντικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό της ΕΕ έπαιξαν και οι αναθεωρητικές Συνθήκες όπως περιγράφονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο τέλος της παρούσας εργασίας, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι δημοκρατική η λειτουργία της ΕΕ. Ο βαθμός αποτελεσματικότητάς της, η ανταπόκρισή της στα οράματα των πολιτών θα καθορίσει και τις προοπτικές της. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μία «κρίση νομιμοποίησης» αλλά, από την άλλη, πέρα από τις όποιες ατέλειές της, σίγουρα και η Ευρώπη αποτελεί μια παγκόσμια δύναμη ικανή να προστατεύσει τις αρχές και τις αξίες της και να δημιουργεί μηχανισμούς αλληλεγγύης για την καλύτερη προστασία των ευρωπαίων πολιτών.
Λέξη κλειδί European treaties
Δημοκρατία
Έλλειμμα
Ευρώπη
Συνθήκες
Democracy
Deficit
Διαθέσιμο από 2018-07-04 19:25:14
Ημερομηνία έκδοσης 2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-07-04 19:25:14
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/