Συλλογές
Τίτλος IFRS fair value measurements and accounting policy choise
Δημιουργός Πουπάλου, Βασιλική
Συντελεστής Σιουγλέ, Γεωργία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 48 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Μια επιχείρηση, στις μέρες μας, κατά την σύνταξη των οικονομικών τις καταστάσεων αντιμετωπίζει ένα πολύ σημαντικό δίλημμα, είναι αυτό της εύρεσης της σωστής μεθόδου αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της. Πριν την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, δηλαδή μέχρι και την 31/12/2004, η βασική μέθοδος αποτίμησης ήταν εκείνη του Ιστορικού Κόστους.
Λέξη κλειδί Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
Εύλογη αξία
Ιστορικό κόστος
Return on net operating asset
Ημερομηνία έκδοσης 20-09-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/