Συλλογές
Τίτλος Μηχανισμοί ανάθεσης δημοσίων έργων και προμηθειών: Μία παρουσίαση του Νόμου υπ. αριθμ. 4412/2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Δημιουργός Σκόκα, Ιωάννα
Συντελεστής Πεχλιβάνος, Λάμπρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 59 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Οι ευρωπαϊκές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, αλλά και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί κατέστησαν αναγκαία την μεταρρύθμιση των κανόνων του ενωσιακού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε αφενός να γίνουν αυτοί απλούστεροι και αποτελεσματικότεροι τόσο για τις αναθέτουσες δημόσιες αρχές, όσο και για τις επιχειρήσεις και αφετέρου να εκτελούνται οι αγορές του δημοσίου με τον καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης, η Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και η Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Με τις νέες Οδηγίες δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να προωθούν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για τις συμβάσεις
Λέξη κλειδί Δημόσια έργα
Οδηγία 2014/23/ΕΕ
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο
Μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα
Ημερομηνία έκδοσης 18-10-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/