Συλλογές
Τίτλος The effects of IFRS on investment decisions
Εναλλακτικός τίτλος Η επίδραση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) στις επενδυτικές αποφάσεις
Δημιουργός Kapellas, Konstantinos A., Καπέλλας, Κωνσταντίνος Α.
Συντελεστής Tzovas, Christos
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Ghicas, Dimitrios
Ballas, Apostolos
Papadaki, Afroditi
Xevas, Dimosthenis
Demirakos, Efthimios
Siougle, Georgia
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 185 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6047
Περίληψη Η διατριβή μελετά την σχέση ανάμεσα στην πλαίσιο των χρηματοοικονομικών αναφορών μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και τις επενδυτικές αποφάσεις. Η διατριβή αυτή απαρτίζεται από τρία μέρη, το πρώτο μέρος (1ο) περιλαμβάνει την επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τις πρακτικές των οικονομικών αναφορών και τις επενδυτικές αποφάσεις, και το δεύτερο μέρος (2ο) την επίδραση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) (την αλλαγή του συστήματος χρηματοοικονομικών αναφορών) στη διαχείριση των επενδύσεων. Το τρίτο μέρος (3ο) μέρος αυτής της εργασίας είναι η εμπειρική έρευνα της επίδρασης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) στις επενδυτικές αποφάσεις σε σχέση με την ποιότητα των χρηματοοικονομικών αναφορών, το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, την απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων και το επίπεδο των νέων επενδύσεων. Επιπρόσθετα το τρίτο μέρος μελετά τις επιδράσεις αυτές κάτω από τις οικονομικές συνθήκες που τελούν είτε δεν τελούν σε κρίση. Η εμπειρική έρευνα είναι εστιασμένη σε Ευρωπαϊκά δεδομένα και ειδικά στις χώρες της Ευρωζώνης.Το κίνητρο αυτής της έρευνας βασίζεται στο γεγονός ότι οι επενδύσεις των επιχειρήσεων αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους. Ο βαθμός στον οποίο η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), που επηρεάζει τις επενδύσεις των επιχειρήσεων είναι ουσιαστικής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η χρηματοοικονομική πληροφόρηση επηρεάζει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα και ιδιαίτερα εστιάζοντας στις επενδύσεις σε λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία.
This thesis studies the relation between the financial reporting framework after IFRS adoption and investment decisions. This thesis is structured around three parts the first part (1st) contains academic literature review in the area of financial reporting practices and investment decisions and the second part (2nd) in the area of the effects of IFRS adoption (the change in financial reporting system) on investment management. The third part (3rd) of this thesis is the empirical research on the effects of IFRS adoption in investment decisions in terms of financial reporting quality, cost of equity capital, return on invested capital, and level of new investments. Additionally the third part studies the effects under crisis and non-crisis economic conditions. The empirical research is focused on European evidence and especially on Eurozone countries.The motivation of this research is based on that corporate investment is a fundamental determinant for future sustainability and growth. The extent to which IFRS adoption does affect corporate investment is essential to our understanding of how financial reporting impact real economic activity and especially focusing on investments on operating assets.
Λέξη κλειδί Οικονομική κρίση
Εθελοντική υιοθέτηση
IFRS
Voluntary adopters
Economic crisis
Επενδύσεις κεφαλαίου
Κόστος ιδίων κεφαλαίων
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Cost of equity capital
Capital investments
Διαθέσιμο από 2020-04-23
Ημερομηνία έκδοσης 07-03-2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-04-23 14:18:02
Δικαιώματα χρήσης Two-year restricted access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/