Συλλογές
Τίτλος Ασύμμετρη πληροφόρηση και αρχικές δημόσιες προσφορές
Δημιουργός Κνιθάκης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Πεχλιβάνος, Λάμπρος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 125 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5997
Περίληψη Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει παρουσιαστεί έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον σχετικά με το φαινόμενο της ασυμμετρίας πληροφοριών που παρατηρείται επι των συναλλαγών, στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι ασφαλιστικές αγορές, οι αγορές εύρεσης εργασίας, η αγορά αυτοκινήτων και οι χρηματοπιστωτικές αγορές, όπου το διαφορετικό επίπεδο πληροφόρησης μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών είναι πιθανό να οδηγήσει σε προβλήματα και «ανωμαλίες» σχετικά με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους. Απο τη θεμελιώδη συνεισφορά της έρευνας του Αkerlof το 1970, μέχρι τις σύγχρονες οικονομικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν ολοένα και πιο εξελιγμένα μοντέλα αξιολόγησης και καταγραφής της ασύμμετρης πληροφόρησης, το ζητούμενο της αντιμετώπισης και εξάλειψης των προβλημάτων που ανακύπτουν, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τους ερευνητές.Ειδικότερα, η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στις χρηματιστηριακές αγορές και πιο συγκεκριμένα στη διαδικασία που ακολουθεί μία επιχείρηση προκειμένου να κατορθώσει να “μεταπηδήσει” απο τα ιδιωτικά στα δημόσια πλαίσια. Η εν λόγω διαδικασία είναι ευρέως γνωστή με τον όρο Αρχική Δημόσια Προσφορά (Ιnitial Public Offering), με το φαινόμενο της ασυμμετρίας πληροφοριών μεταξύ εταιρείας-αναδόχου-επενδυτών να διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας.
In recent decades, it has shown strong scientific interest in the phenomenon of asymmetric information observed on transactions in all economic sectors. Basic examples are insurance markets, job markets, the automotive market and the financial markets, where a different level of information between counterparties are likely to lead to problems and Irregularities on the proper and efficient operation .From the fundamental contribution of Akerlof's research in 1970 until modern economic approaches that include increasingly sophisticated assessment models and registration of asymmetric information, the issue of addressing and eliminating problems arise, a primary concern for researchers.In particular, this paper focuses on the stock markets and more specifically to the proceedings of a company to manage to switch from private to public contexts. This procedure is commonly known by the term IPO (Initial Public Offering), the phenomenon of asymmetry of information between company - underwriter - investors play an important role from the beginning until the completion of this process.
Λέξη κλειδί Πιστωτικό ίδρυμα
Ασύμμετρη πληροφόρηση
Χρηματοπιστωτικές αγορές
Hθικός κίνδυνος
Διαθέσιμο από 2018-03-29 13:25:11
Ημερομηνία έκδοσης 01/31/2016
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-03-29 13:25:11
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/