Συλλογές
Τίτλος Η ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων και η έννομη προστασία του δικαιούχου της κρατικής ενίσχυσης
Δημιουργός Οικονόμου, Αρετή
Συντελεστής Καρύδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 73 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Αντικείμενο της ανά χείρας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων και η έννομη προστασία των ληπτών αυτών, τα συμφέροντα των οποίων θίγονται από τις αντίστοιχες αποφάσεις. Για την πληρέστερη παρουσίαση του θέματος το διάγραμμα της εργασίας διαρθρώνεται ως εξής: αρχικά οριοθετείται εννοιολογικά η κρατική ενίσχυση (Κεφάλαιο 1 Πρώτου μέρους), έννοια η οποία αποτελεί πρόκριμα για την εφαρμογή των σχετικών κανόνων και την εξέταση των συναφών ανακυπτόντων ζητημάτων. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η δεσμία αρμοδιότητα της Επιτροπής να ελέγχει τις κρατικές ενισχύσεις και το σύστημα προληπτικού ελέγχου που εφαρμόζεται για τις νέες κρατικές ενισχύσεις. Το δεύτερο μέρος πραγματεύεται την αποτελεσματική ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων, τόσο των τυπικά όσο και των ουσιαστικά παράνομων, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και βασικό σκοπό όλων των διατάξεων που αφορούν στις κρατικές ενισχύσεις, εξετάζοντας παράλληλα την έννομη προστασία του λήπτη της ενίσχυσης ενώπιον των ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων και τους τρόπους άμυνας του στην απόφαση της Επιτροπής ή στην εθνική πράξη που εκδίδεται σε εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής.
Λέξη κλειδί Κρατικές ενισχύσεις
Ανταγωνισμός
Εσωτερική αγορά
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/