Συλλογές
Τίτλος Ο ρόλος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στη λογιστική ποιότητα: η περίπτωση των G7 χωρών
Δημιουργός Μοναστηριώτη, Αναστασία-Μαρία
Συντελεστής Σιουγλέ, Γεωργία
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 69σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό της να διερευνήσει το ρόλο των ΔΠΧΠ στην ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης σε ένα δείγμα επιχειρήσεων από τις χώρες G7 για τα το διάστημα 2006-2016. Για το σκοπό αυτό, αναλύθηκε συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο αλλά και τα δύο μοντέλα των Barth, et al. (2008) στα οποία βασίστηκε η ανάλυση αυτή, τα οποία προέρχονται από την εργασία των Chen, et al. (2010). Διερευνήθηκε η σχέση ανάμεσα στη λογιστική ποιότητα και στην υιοθέτηση των ΔΠΧΠ και διαπιστώθηκε πως δεν προκύπτει γραμμική σχέση για τις επιχειρήσεις αυτές. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson και στη συνέχεια, η ανάλυση παλινδρόμησης. Δεν προέκυψε, επίσης, καμία διαφοροποίηση με την προσθήκη ψευδομεταβλητών για τα πρώτα έτη της οικονομικής κρίσης και για τις χώρες που εφαρμόζουν ή όχι ΔΠΧΠ.
Λέξη κλειδί Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
Λογιστική ποιότητα
Λογιστική παλινδρόμηση
Ημερομηνία 30-09-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/