Συλλογές
Τίτλος Συγκριτική μελέτη για το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου
Δημιουργός Σπανολιού, Αθηνά
Συντελεστής Πεχλιβάνος, Λάμπρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 52σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται σε μικρές και μεγάλες εταιρείες και ρυθμίζουν τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου σε σχέση με τους μετόχους της εταιρείας. Με την εταιρική διακυβέρνηση επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος μιας εταιρείας, με στόχο την αύξηση της αξίας της και την προστασία των έννομων συμφερόντων όλων των μετόχων της μέσω διαφόρων στρατηγικών και τακτικών.Το ενδιαφέρον για την εταιρική διακυβέρνηση είναι καθολικό. Στις ανεπτυγμένες χώρες, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών συμβουλίων στο ρόλο της παρακολούθησης των αποφάσεων της εκτελεστικής διοίκησης αποτελούν κρίσιμες διαδικασίες. Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί σημαντική πρόκληση και για τον αναπτυσσόμενο κόσμο, ιδίως για τις πρώην κεντρικά σχεδιαζόμενες οικονομίες.Η ύπαρξη μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης στη σημερινή εποχή κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Τα οφέλη είναι πολλά δεδομένου ότι καθίστανται περισσότερο αξιόπιστες οι επιχειρήσεις που προσελκύουν νέους επενδυτές, των οποίων η χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.Έπειτα, οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, καθιερώνουν συστήματα παρακολούθησης και αποτίμησης των εταιρικών κινδύνων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων.Η γενική φιλοσοφία της εταιρικής διακυβέρνησης συνοψίζεται στη λήψη των αποφάσεων από όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα και στην, όσο το δυνατόν, δημοκρατικότερη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου μιας επιχείρησης.Τέλος, η εταιρική διακυβέρνηση δείχνει τον βαθμό σοβαρότητας της κάθε εταιρείας και το κατά πόσον σέβεται τους μετόχους της. Ο θεσμός του μετοχικού ακτιβισμού εφαρμόζεται από οργανωμένες ομάδες μετόχων και, μεταξύ άλλων, ελέγχει το επίπεδο και την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης της κάθε εισηγμένης εταιρείας.
Λέξη κλειδί Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Θεσμικά όργανα
Εταιρική διακυβέρνηση
Διοικητικό συμβούλιο
Ημερομηνία 19-01-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/