Συλλογές
Τίτλος The battle of poverty indicators: consumption vs income based GMI simulation
Εναλλακτικός τίτλος Η "ασυνέπεια" των δεικτών της φτώχειας: κατανάλωση εναντίον εισοδήματος για την προσομοίωση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Δημιουργός Planiteros, George
Συντελεστής Moutos, Thomas
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Tsakloglou, Panagiotis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή iii, 35 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5762
Περίληψη Η εργασία εξετάζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της φτώχειας σε σχέση με τον χρησιμοποιούμενο δείκτη. Συγκεκριμένα, εξετάζει πώς η ερμηνεία της ανισότητας, της φτώχειας, της κοινωνικής ευημερίας, καθώς και ο σχεδιασμός και η δημοσιονομική εκτίμηση του προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) στην Ελλάδα διαφοροποιούνται όταν χρησιμοποιείται η κατανάλωση και όχι το εισόδημα για τις προσομοιώσεις. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι συγκεκριμένα περιφερειακά, δημογραφικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΕΕΕ. Σκοπός του εγγράφου είναι η κατασκευή του προφίλ του επιλέξιμου νοικοκυριού με βάση τις δύο εναλλακτικές έννοιες. Η υπό δοκιμή υπόθεση υποστηρίζει ότι υπάρχει μικρή αλληλεπικάλυψη μεταξύ "εισοδηματικής" και "καταναλωτικής" φτώχειας και πολύ λίγα νοικοκυριά είναι φτωχά τόσο βάσει εισοδήματος όσο και βάσει καταναλωτικών δαπανών.
The paper looks at the robustness of the poverty analysis results with respect to the indicator used. In particular, it examines how the interpretation of inequality, poverty, social welfare, as well as, the design and fiscal estimation of the GMI program in Greece differentiate when consumption expenditure rather than income is used for the simulations. For this purpose, the decompositions of specific regional, demographic, educational, and socio-economic characteristics of the qualifying households and the fiscal implications of GMI are analysed. The aim of the paper is to construct the profile of the eligible GMI household on the basis of the two alternative concepts of resources. The hypothesis under testing holds that that there is little overlap between income and expenditure poverty and very few households are both income- and expenditure-poor.
Λέξη κλειδί Ανισότητα
Εισόδημα
Φτώχεια
Κατανάλωση
Consumption
Income
Poverty
Inequality
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Guaranteed Minimum Income
Διαθέσιμο από 2018-02-10 12:56:16
Ημερομηνία έκδοσης 02/08/2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-02-10 12:56:16
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/