Συλλογές
Τίτλος Mandating IFRS in an unfavorable environment. The Greek Experience
Δημιουργός Μπουλούγαρη, Ερατώ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χέβας, Δημοσθένης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 61σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σκοπός: Η παρούσα έρευνα εξετάζει την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον (Ελλάδα) στη σχετικότητα της αξίας, στον υπό-συνθήκησυντηρητισμό και στην ποιότητα των κερδών. Μεθοδολογία/προσέγγιση: Για την εκπλήρωση του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε δείγμα 253 εισηγμένων επιχειρήσεων. Το διάστημα εξέτασης είναι η περίοδος 2000-2009, η οποία και διαχωρίζεται σε τέσσερα χρόνια πριν (2000-2004)και τέσσερα χρόνια μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των ΔΛΠ (2005-2009).Αναφορικά με τη σχετικότητα της αξίας και τον υπό-συνθήκη συντηρητισμό χρησιμοποιείται η προσέγγιση των Karampinis & Hevas (2011), ενώ για την ποιότητα των κερδών η προσέγγιση των Ismail et al. (2013).Ευρήματα: Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η υιοθέτηση των ΔΛΠ στην Ελλάδα δεν επέδρασε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ούτε στη σχετικότητα της αξίας, ούτε στον υπό-συνθήκη συντηρητισμό, αλλά ούτε και στην ποιότητα των κερδών. Πρωτοτυπία/αξία: Η μελέτη συμβάλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με την επίδραση της υιοθέτησης των ΔΛΠ στις λογιστικές ιδιότητες του εισοδήματος, αλλά και στις έρευνες αναφορικά με την ποιότητα των κερδών. Η έρευνα επεκτείνει τα αποτελέσματα των Karampinis & Hevas (2011), καθώς μελετά επιπλέον και την ποιότητα των κερδών, αλλά κι επεκτείνει το χρονικό διάστημα εξέτασης.
Purpose: This study examines the impact of adopting IFRS in an unfavorable environment (Greece) on relevance of value, conditional conservatism and earnings quality.Methodology / Approach: A sample of 253 listed companies was used to fulfill the purpose of the survey. The examination period is the 2000-2009 period, which is divided into four years before (2000-2004) and four years after the mandatory adoption of IFRS (2005-2009). Concerning value relevance and conditional conservatism, the Karampinis & Hevas approach (2011) was used, while for earnings quality the approach of Ismail et al. (2013) was used.Findings: The results show that the adoption of IFRS in Greece did not significantly affect either value relevance or the conditional conservatism and earnings quality.Originality / Value: The study contributes to existing literature on the impact of adopting IFRS on income accounting characteristics, as well as on earnings quality surveys. The survey expands the results of Karampinis & Hevas (2011) as it also looks at earnings quality, but also extends the length of the examination period.
Λέξη κλειδί Υπό-συνθήκη συντηρητισμός
Ποιότητα κερδών
Ελλάδα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
Value relevance
Conditional conservatism
Earnings quality
Greece
Σχετικότητα αξίας
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ημερομηνία 31-08-2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/