Συλλογές
Τίτλος Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Δημιουργός Κωστάλας, Στέλιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 52σ.
Γλώσσα el
Περίληψη The present study describes the structure of a teaching general hospital, the analysis of its expenses, the factors that affect the health expenditure and provides important information such as present valuation of inflows – outflows, presentation of future cash flows, qualitative and quantitative empirical analysis of expenses and information for their optimal control.
Η παρούσα μελέτη, περιλαμβάνει τη δομή ενός πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου, την ανάλυση των εξόδων του, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις δαπάνες υγείας, και παρέχει σημαντικότατες πληροφορίες όπως αποτίμηση εισροών – εκροών σε παρούσες αξίες, αποτύπωση μελλοντικών χρηματοροών, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση εμπειρίας δαπανών και πληροφορίες για τον καλύτερο έλεγχό τους.
Λέξη κλειδί Πανεπιστημιακά νοσοκομεία
Δαπάνες υγείας
Έσοδα-έξοδα
Ημερομηνία 30-11-2008
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/