Συλλογές
Τίτλος Δημιουργία λογισμικού τιμολόγησης χρηματοοικονομικών παραγώγων
Δημιουργός Σαμαράς, Γιώργος
Συντελεστής Κόρδας, Γρηγόρης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 123σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και πιο συγκεκριμένα τα δικαιώματα έχουν γίνει πλέον πάρα πολύ δημοφιλή. Τα δικαιώματα σήμερα, χρησιμοποιούνται από όλους τους μεγάλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, είτε για εξασφάλιση έναντι ορισμένων κινδύνων, ή για κερδοσκοπία. Επομένως καθίσταται εμφανές ότι η σωστή και γρήγορη τιμολόγηση αυτών των δικαιωμάτων αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για πολλά επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Το πρώτο βήμα, και πιο σημαντικό, για τη σωστή τιμολόγηση των δικαιωμάτων έγινε το 1973 από τους Black και Scholes όταν εισήγαγαν την πασίγνωστη πλέον ομώνυμη φόρμουλα για την τιμολόγηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Η γκάμα των παραγώγων, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα ευρωπαϊκά δικαιώματα. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη δικαιωμάτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε επενδυτή. Κάθε τέτοιο δικαίωμα πρέπει να τιμολογείται δίκαια, όμως κάτι τέτοιο δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ο συνδυασμός της μεγάλης σημασίας των δικαιωμάτων στην αγορά, με τα πολύ ενδιαφέροντα μαθηματικά προβλήματα που εισάγει η τιμολόγηση τους έχει κεντρίσει το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον τα τελευταία 30 χρόνια με αποτέλεσμα ο κλάδος αυτός να είναι απο τους πιο δημοφιλείς και ενεργούς κλάδους των χρηματοοικονομικών . Η συνεχή έρευνα του αντικειμένου έχει οδηγήσει σε πληθώρα μοντέλων για την τιμολόγηση κάθε τύπου δικαιώματος, ανεβάζοντας όμως το μαθηματικό υπόβαθρο που πρέπει να κατέχει ένας για να τα καταλάβει αρκετά υψηλότερα από αυτό του μέσου επενδυτή, καθώς εισάγονται συνεχώς νέα πιο πολύπλοκα προϊόντα και ακόμα πιο πολύπλοκες μεθόδοι αποτίμησης. Πολλοί μάλιστα παρομοιάζουν την περιοχή που ασχολείται με την τιμολόγηση παραγώγων, με επιστήμες που κατεξοχήν θεωρούνται πολύ πιο δύσκολες και ακατανόητες, όπως φυσική, μηχανική κλπ., λόγω των εξαιρετικά πολύπλοκων μαθηματικών εργαλείων που χρησιμοποιεί. Γι’αυτό το λόγο πολύ δημοφιλής έγινε και η υλοποίηση ευκολόχρηστων υπολογιστικών προγραμμάτων, τα οποία υπολογίζουν αυτόματα και ταχύτατα την δίκαιη τιμή ενός δικαιώματος, χωρίς να απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις από τον χρήστη τους. Τα προγράμματα αυτά είναι πάρα πολλά, γραμμένα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και προσφέρουν πολλές επιπλέον λειτουργίες στον χρήστη τους. Στην παρούσα εργασία σκοπός μας είναι να κατασκευάσουμε ένα αυτόνομο πρόγραμμα σε Java το οποίο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους, θα τιμολογεί διάφορους τύπους δικαιωμάτων. Οι τύποι δικαιώμάτων είναι τα ευρωπαϊκά, αμερικάνικα, ασιατικά, δυαδικά, barrier και lookback. Οι μεθόδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι αναλυτικές που δίνουν την θεωρητική τιμή του δικαιώματος, ή οι πιο δημοφιλείς αριθμητικές μέθοδοι που δίνουν πολύ καλές προσεγγίσεις της δίκαιης τιμής. Επιπλέον η κάθε μέθοδος εξηγείται αναλυτικά στο κείμενο της διπλωματικής. Πιο αναλυτικά, το κείμενο αποτελείται από την εισαγωγή και επτά κεφάλαια. Στην εισαγωγή επιχειρείται μια αναφορά στη δομή της εφαρμογής, και σε ορισμένες βασικές έννοιες των χρηματοοικονομικών. Στα κεφάλαια 1 έως 6 παρουσιάζονται οι ορισμοί, οι ιδιότητες και οι μεθόδοι τιμολόγησης των ευρωπαϊκών, αμερικάνικων, δυαδικών, ασιατικών, barrier και lookback δικαιωμάτων αντίστοιχα. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής, μαζί με το κείμενο βοήθειας κάθε μεθόδου. Oι δύο κύριες πηγές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγός για αυτήν την εργασία ήταν το βιβλίο “The complete guide to option pricing formulas” του Espen Gaarder Haug και το site www.global-derivatives.com.
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομικά παράγωγα
Τιμολόγηση δικαιωμάτων
Ημερομηνία 31-12-2007
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/