Συλλογές
Τίτλος Data augmentation techniques for legal text analytics
Εναλλακτικός τίτλος Τεχνικές αύξησης δεδομένων σε νομικά κείμενα
Δημιουργός Papadaki, Maria
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Titsias, Mixail
Vassalos, Vasilios
Androutsopoulos, Ion
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 33 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5324
Περίληψη Αυτή η μεταπτυχιακή εργασία περιλαμβάνει την εφαρμογή και αξιολόγηση των τεχνικών αύξησης δεδομένων που λειτουργούν στο χώρο που δημιουργείται από τα διανύσματα εισόδου. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της εξόρυξης στοιχείων από νομικά συμβόλαια (Chalkidis et al., 2017a, 2017b), αυτή η εργασία εξετάζει την αποτελεσματικότητα τριών μεθόδων αύξησης δεδομένων, δηλαδή: της προσθήκης Gaussian θορύβου και της εφαρμογής interpolation ή extrapolation στο επίπεδο των word embeddings.
This master thesis involves the implementation and evaluation of the domain-agnostic data augmentation techniques that operate in the input feature space. More concretely, in the context of contract element extraction (Chalkidis et al., 2017a, 2017b), this thesis explores the effectiveness of three domain-agnostic data augmentation methods, namely: adding Gaussian noise, applying interpolation or extrapolation at the word representation level (word embeddings).
Λέξη κλειδί Legal texts
Data augmentation
Αύξηση δεδομένων
Νομικά κείμενα
Διαθέσιμο από 2017-12-19 14:58:25
Ημερομηνία έκδοσης 2017
Ημερομηνία κατάθεσης 2017-12-19 14:58:25
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/