Συλλογές
Τίτλος Accounting and capital markets: the disaggregated earnings with evidence from the shipping industry
Δημιουργός Λάμπρου, Αντωνία-Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χέβας, Δημοσθένης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 79σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει τη χρήση της αποσύνθεσης των κερδών το χρονικό διάστημα 2008 - 2011 κατά την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, και την επίδραση που είχε στη διατηρησιμότητα των κερδών και την τιμή των μετοχών στον κλάδο της ναυτιλίας. Ο λόγος που επικεντρώθηκα στον κλάδο της ναυτιλίας είναι γιατί θεώρησα πως θα αντλήσω αντικειμενικά συμπεράσματα για το ερευνητικό μου αντικείμενο συγκριτικά με άλλους βιομηχανικούς κλάδους, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος δεν επλήγει από την οικονομική κρίση στο βαθμό που επλήγησαν όλοι οι άλλοι. Με βάση πρόσφατες μελέτες που διεξήχθησαν την τελευταία δεκαετία, τα συμπεράσματα δείχνουν τη θετική συμβολή των αποσυντεθειμένων κερδών στην αξιοπιστία της πληροφορίας που αντλούν οι επενδυτές από τις οικονομικές καταστάσεις, τη διεξαγωγή τους ως ένδειξη ικανότητας από νέους αναλυτές προκειμένου να καθιερώσουν τη φήμη τους, τη χρήση τους ως εναλλακτική στρατηγική αντιμετώπιση από τις διοικήσεις των εκάστοτε εταιριών αντί της χειραγώγησης των κερδών και τέλος τη συμβολή τους σε εταιρίες που λειτουργούν ως κομμάτι ενός ευρύτερου δικτύου. Ενώ η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομίας, χρησιμοποιώντας στοιχεία από διάφορους κλάδους, το κεφάλαιο της επιλογής του Λογιστικού Υποδείγματος και του Εμπειρικού Ελέγχου εστίασαν στον κλάδο της ναυτιλίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία διττή έρευνα των αποσυντεθειμένων κερδών από τη σκοπιά της επίδρασής τους στις τιμές των μετοχών των εταιριών που επιλέχθηκαν, και από τη σκοπιά της διατηρησιμότητας των κερδών. Στη συνέχεια, γίνεται οικονομετρικός έλεγχος στα υποδείγματα, και έλεγχος πολυσυγγραμικότητας στα δεδομένα για μια περισσότερο αξιόπιστη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν παρουσιάζουν μία αύξουσα τάση των εταιριών και των αναλυτών να χρησιμοποιούν τα Disaggregated Earnings με το πέρας των χρόνων με σκοπό την καταξίωση, όπως αυτό προκύπτει και συμπερασματικά από τον εμπειρικό έλεγχο. Όμως, μπορεί φαινομενικά να προκύπτουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, στην πραγματικότητα όμως, εξαιτίας της διεξαγωγής της έρευνάς μου σε περιορισμένο δείγμα δεδομένων, δε θα πρέπει να γίνουν γενικεύσεις
Λέξη κλειδί Λογιστικό υπόδειγμα
Ναυτιλία
Εμπειρικός έλεγχος
Αποσύνθεση κερδών
Disaggregated earnings
Ημερομηνία 30-11-2012
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/