Συλλογές
Τίτλος Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη
Δημιουργός Ανδρουτσοπούλου, Γεωργία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 236σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στόχος της παρούσας ανάλυσης είναι αφενός η παρουσίαση των ρυθμιστικών κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ καθώς επίσης και των προκατόχων της και αφετέρου Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια ουσιαστική ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, βασιζόμενη στις προτάσεις που έχουν τεθεί ύστερα από την εμπειρία της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και ειδικότερα μέσω των Εκθέσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) το Δεκέμβριο του 2010, γνωστές ως Βασιλεία ΙΙΙ. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών επιπτώσεων από την εφαρμογή και υιοθέτηση αυτών τόσο σε επίπεδο τομέων της οικονομίας (μίκρο-προσέγγιση) όσο και σε επίπεδο παγκόσμιο ή εθνικό (μάκρο-προσέγγιση).
Λέξη κλειδί Χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τραπεζική εποπτεία
Συνθήκη της Βασιλείας III
Ημερομηνία έκδοσης 04-2012
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/