Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα γενικών μαθηματικών: συμπλήρωμα άλγεβρας - γραφικαί παραστάσεις συναρτήσεων - ασφαλιστικά μαθηματικά
Δημιουργός Σακελλαρίου, Νείλος
Εκδότης Λιθογραφείον Β.Α. Πετρή
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 250σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1935