Συλλογές
Τίτλος Analysis and prevention of attacks in modern authentication methods
Εναλλακτικός τίτλος Ανάλυση και πρόληψη επιθέσεων σε σύγχρονες μεθόδους ταυτοποίησης
Δημιουργός Θεοδωράκος, Παναγιώτης-Ιάσων, Theodorakos, Panagiotis-Iasonas
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Toumpis, Stavros
Xylomenos, George
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 77p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10727
Περίληψη As the digital landscape continues to evolve, ensuring robust security for user accounts has become a paramount concern. This thesis presents a comprehensive investigation into the vulnerabilities of contemporary authentication methods, along with an in-depth examination of the corresponding countermeasures. The research specifically delves into techniques employed by attackers to bypass Multi-Factor Authentication (MFA), critically evaluating the efficacy of various countermeasures.The study commences with an exploration of prevalent authentication methods, ranging from traditional username-password combinations to biometric and token-based solutions. A systematic analysis of each method reveals inherent strengths and weaknesses, shedding light on the potential attack vectors that threat actors may exploit. Subsequently, a focus on Multi-Factor Authentication elucidates how its multi-layered approach aims to enhance security, but not without potential pitfalls.To comprehensively understand the landscape of attacks, a rigorous assessment of attack techniques targeting MFA is conducted. This includes, but is not limited to, phishing and token interception. Each technique is deconstructed to reveal the underlying mechanisms and their potential to undermine security. Drawing from real-world case studies and simulations, the study highlights the evolving nature of attacks, their sophistication, and the alarming success rates achieved by determined attackers.The core of the research centers on evaluating countermeasures that mitigate the identified vulnerabilities. The efficacy of existing solutions such as behavioral biometrics, adaptive authentication, and risk-based analysis is critically examined. The research culminates in an extensive exploration of the FIDO2 authentication protocol. This protocol, built upon public-key cryptography and designed with the goal of eliminating common attack vectors, is rigorously evaluated for its capacity to bolster account security. Real-world implementation examples and comparative analysis against other methods demonstrate the advantages of FIDO2.In conclusion, the findings of this thesis underscore the evolving threat landscape and the pressing need for robust authentication methods. The critical assessment of attack techniques emphasizes the vulnerabilities that persist even in multi-layered security approaches. Ultimately, the research validates FIDO2 as a potent countermeasure, offering a strong foundation for secure account authentication. However, the study also acknowledges the necessity of continued vigilance and adaptation, as the dynamic nature of cybersecurity demands ongoing innovation to stay ahead of malicious actors.
Καθώς το ψηφιακό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται, η διασφάλιση της ασφάλειας των λογαριασμών χρηστών έχει γίνει κύρια προτεραιότητα. Αυτή η διατριβή παρουσιάζει μια σφαιρική έρευνα σχετικά με τις ευπάθειες των σύγχρονων μεθόδων ταυτοποίησης, μαζί με μια εμπεριστατωμένη εξέταση των αντίστοιχων μέτρων αντιμετώπισης. Η έρευνα επικεντρώνεται ειδικά στις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι για να παρακάμψουν την Πολυπαραγοντική Ταυτοποίηση (MFA), αξιολογώντας κριτικά την αποτελεσματικότητα διαφόρων μέτρων αντιμετώπισης.Η μελέτη ξεκινά με μια εξερεύνηση των κυρίαρχων μεθόδων ταυτοποίησης, από τις παραδοσιακές συνδυασμούς χρήστη-κωδικού πρόσβασης μέχρι τις βιομετρικές και τις βασισμένες σε τοκέν λύσεις. Μια συστηματική ανάλυση κάθε μεθόδου αποκαλύπτει τις ενσωματωμένες δυνατότητες και αδυναμίες, φωτίζοντας τις πιθανές διαδρομές επίθεσης που οι επιτιθέμενοι μπορεί να εκμεταλλευτούν. Στη συνέχεια, η εστίαση στην Πολυπαραγοντική Ταυτοποίηση διαφωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η πολυεπίπεδη προσέγγισή της στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, αλλά όχι χωρίς πιθανά αδύνατα σημεία.Για την πλήρη κατανόηση του τοπίου των επιθέσεων, πραγματοποιείται μια αυστηρή αξιολόγηση των τεχνικών επιθέσεων που στοχεύουν την Πολυπαραγοντική Ταυτοποίηση. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το phishing και την παράνομη παραλαβή τοκέν. Κάθε τεχνική αναλύεται λεπτομερώς για να αποκαλυφθούν οι υποκείμενοι μηχανισμοί και η δυνατότητά τους να υπονομεύσουν την ασφάλεια. Αντλώντας από πραγματικές περιπτώσεις και προσομοιώσεις, η μελέτη αναδεικνύει την εξελισσόμενη φύση των επιθέσεων, την προηγμένη φύση τους και τα ανησυχητικά ποσοστά επιτυχίας που επιτυγχάνονται από αποφασισμένους επιτιθέμενους.Καθώς το ψηφιακό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται, η διασφάλιση της ασφάλειας των λογαριασμών χρηστών έχει γίνει κύρια προτεραιότητα. Αυτή η διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια σφαιρική έρευνα σχετικά με τις ευπάθειες των σύγχρονων μεθόδων ταυτοποίησης, μαζί με μια εμπεριστατωμένη εξέταση των αντίστοιχων μέτρων αντιμετώπισης. Η έρευνα επικεντρώνεται ειδικά στις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιτιθέμενοι με σκοπό να παρακάμψουν το MFA.Η μελέτη ξεκινά με μια εξερεύνηση των κυρίαρχων μεθόδων ταυτοποίησης, από τις παραδοσιακές συνδυασμούς χρήστη-κωδικού πρόσβασης μέχρι τις βιομετρικές και τις βασισμένες σε token λύσεις. Μια συστηματική ανάλυση κάθε μεθόδου αποκαλύπτει τις ενσωματωμένες δυνατότητες και αδυναμίες, φωτίζοντας τις πιθανές διαδρομές επίθεσης που οι επιτιθέμενοι μπορεί να εκμεταλλευτούν. Στη συνέχεια, η εστίαση στο MFA αναλύωντας τον τρόπο με τον οποίο η πολυεπίπεδη προσέγγισή της στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, αλλά όχι χωρίς πιθανά αδύνατα σημεία.Για την πλήρη κατανόηση του τοπίου των επιθέσεων, πραγματοποιείται μια αυστηρή αξιολόγηση των τεχνικών επιθέσεων που στοχεύουν το MFA. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το phishing και την παράνομη παραλαβή token. Κάθε τεχνική αναλύεται λεπτομερώς για να αποκαλυφθούν οι υποκείμενοι μηχανισμοί και η δυνατότητά τους να υπονομεύσουν την ασφάλεια. Αντλώντας από πραγματικές περιπτώσεις και προσομοιώσεις, η μελέτη αναδεικνύει την εξελισσόμενη φύση των επιθέσεων, την προηγμένη φύση τους και τα ανησυχητικά ποσοστά επιτυχίας που επιτυγχάνονται από αποφασισμένους επιτιθέμενους.Το μεγαλύτερο κομμάτι της έρευνας επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των μέτρων αντιμετώπισης που αντιμετωπίζουν τις εντοπισμένες ευπάθειες. Η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων λύσεων, όπως η συμπεριφορική βιομετρία, η προσαρμοστική ταυτοποίηση και η ανάλυση βάσει κινδύνου, αξιολογείται κριτικά. Η έρευνα κορυφώνεται με μια εκτεταμένη εξερεύνηση του πρωτοκόλλου ταυτοποίησης FIDO2. Αυτό το πρωτόκολλο, είναι βασισμένο στην κρυπτογραφία με δημόσιο κλειδί και σχεδιασμένο με στόχο την εξάλειψη των κοινών διαδρομών επίθεσης, αξιολογείται αυστηρά για την ικανότητά του να ενισχύσει την ασφάλεια των λογαριασμών. Συνοψίζοντας, τα ευρήματα αυτής της έρευνας τονίζεται το εξελισσόμενο τοπίο των απειλών και την επείγουσα ανάγκη για αξιόπιστες μεθόδους ταυτοποίησης. Η κριτική αξιολόγηση των τεχνικών επίθεσης τονίζει τις ευπάθειες που παραμένουν ακόμη και σε πολυεπίπεδες προσεγγίσεις ασφαλείας. Τέλος, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι το FIDO2 κρίνεται ως ισχυρό μέτρο αντιμετώπισης, προσφέροντας μια ακριβή βάση για ασφαλή ταυτοποίηση λογαριασμού. Ωστόσο, η μελέτη αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη για συνεχή επιτήρηση και παρακολούθηση αυτών των απειλών, καθώς η δυναμική φύση της κυβερνοασφάλειας απαιτεί συνεχή καινοτομία για να παραμείνουμε μπροστά από κακόβουλους επιτιθέμενους.
Λέξη κλειδί Απειλές
Ταυτοποίηση
Πολυπαραγοντική ταυτοποίηση
Authentication
Attacks
Multi-Factor Authentication (MFA)
Bypass
Διαθέσιμο από 2023-10-04 20:27:36
Ημερομηνία έκδοσης 04-10-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-10-04 20:27:36
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/