Συλλογές
Τίτλος Killer acquisitions in the digital market
Εναλλακτικός τίτλος Το φαινόμενο των "φονικών εξαγορών" στην ψηφιακή αγορά
Δημιουργός Μαγγίνα, Ευαγγελία, Mangina, Evangelia
Συντελεστής Vasilakis, Spyros
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies
Roumanias, Konstantinos
Milliou, Chrysovalantou
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10373
Περίληψη The present thesis investigates the phenomenon of "killer acquisitions" in the digital market, where large technology firms acquire potential rivals with the intent of eliminating competition. The study begins by analyzing what Mergers and Acquisitions are, as well as the types and various theories around them. Moving on, the basic characteristics of the digital markets, their key features and the differences between them and the traditional perception of markets will be examined. Additionally, in the fifth chapter of the present thesis the matter of competition and killer acquisitions will be approached always under the scope of the digital markets. Lastly, the final chapter is dedicated to the examination of relevant cases and the analysis of how the Competition Authorities that had to deal with each one finally handled each case. The purpose of the present paper is to showcase how the phenomenon was transferred to the emerging digital markets, how it has affected the competition in them and how it is treated by the respective Authorities within the European Union and by other legal systems
Η παρούσα διατριβή διερευνά το φαινόμενο των "φονικών εξαγορών" στην ψηφιακή αγορά, όπου μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις αποκτούν δυνητικούς ανταγωνιστές με σκοπό την εξάλειψη του ανταγωνισμού. Η μελέτη ξεκινά με την ανάλυση του τι είναι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, καθώς και τα είδη και οι διάφορες θεωρίες γύρω από αυτές. Προχωρώντας, θα εξεταστούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών αγορών, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και οι διαφορές τους από την παραδοσιακή αντίληψη των αγορών. Επιπλέον, στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής θα προσεγγιστεί το θέμα του ανταγωνισμού και των φονικών εξαγορών πάντα υπό το πρίσμα των ψηφιακών αγορών. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην εξέταση των σχετικών υποθέσεων και στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι Αρχές Ανταγωνισμού που είχαν να ασχοληθούν με την κάθε μία χειρίστηκαν τελικά την κάθε υπόθεση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει πώς το φαινόμενο μεταφέρθηκε στις αναδυόμενες ψηφιακές αγορές, πώς επηρέασε τον ανταγωνισμό σε αυτές και πώς αντιμετωπίζεται από τις αντίστοιχες Αρχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλα νομικά συστήματα
Λέξη κλειδί Συγχωνεύσεις
Ψηφιακές αγορές
Ανταγωνισμός
Killer acquisitions
Digital markets
Competition
Διαθέσιμο από 2023-04-10 01:32:03
Ημερομηνία έκδοσης 31-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-04-10 01:32:03
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/