Συλλογές
Τίτλος Influencers στα κοινωνικά δίκτυα: τι αντίκτυπο έχουν στη συμπεριφορά των καταναλωτών στην εποχή που ζούμε
Εναλλακτικός τίτλος The impact that social media influencers have on consumer behavior
Δημιουργός Μπαλάσκα, Δέσποινα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Παινέσης, Γρηγόριος
Αργουσλίδης, Παρασκευάς
Κοκκινάκη, Φλώρα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 87σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10297
Περίληψη Influencer marketing has gained popularity in recent years, and companies are investing in influencers to promote their products/services to the general public. The purpose of this dissertation is to study the impact that social media influencers have on consumer behavior. For this purpose, an electronic survey was conducted among social network users aged 18-45, in order to study how the characteristics of influencers affect the purchase intention. A total of 186 people responded to the questionnaire with 71.5% stating that they follow influencers on social networks. The sample had positive attitudes about influencers' expertise and similarity (the degree to which they believe they have similar characteristics to them) but were neutral about their credibility and the quality of the content they post. They also moderately consider that their perceptions of market products and their purchases are impacted by influencers, and that brands recommended by influencers have an acceptable level of quality and are attractive. However, the characteristics of influencers have an impact on consumer behavior, as showed by the results. Credibility, similarity, content quality and expertise of influencers were positively related to the purchase intention of the advertised products. The above results are important for businesses that use influencer marketing to promote their products and services.
Το μάρκετινγκ επιρροής έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, και οι εταιρείες επενδύουν στους influencersγια να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στο ευρύ κοινό. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής που έχουν οι influencers στα κοινωνικά δίκτυα στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό έγινε μια ηλεκτρονική έρευνα σε χρήστες των κοινωνικών δικτύων ηλικίας 18-45 ετών, ώστε να μελετηθεί πως τα χαρακτηριστικά των influencers επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς. Συνολικά 186 άτομα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο με το 71,5% να δηλώνουν ότι ακολουθούν influencers στα κοινωνικά δίκτυα. Το δείγμα είχε θετικές στάσεις για την εξειδίκευση και την ομοιότητα (βαθμός στον οποίο πιστεύουν ότι έχουν όμοια χαρακτηριστικά με αυτούς) των influencers, αλλά ήταν ουδέτερο ως προς την αξιοπιστία τους και την ποιότητα του περιεχομένου που αναρτούν. Επίσης, σε μέτριο βαθμό θεωρούν ότι οι αντιλήψεις τους για τα προϊόντα της αγοράς και οι αγορές τους επηρεάζονται από τους influencers, καθώς και ότι οι μάρκες που προτείνουν οι influencers έχουν ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας και είναι ελκυστικές. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά των influencers έχουν επιρροή στην καταναλωτική συμπεριφορά, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα. Η αξιοπιστία, η ομοιότητα, η ποιότητα περιεχόμενου και η εξειδίκευση τωνinfluencers, συσχετίστηκαν θετικά με την πρόθεση αγοράς των διαφημιζόμενων προϊόντων. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το μάρκετινγκ επιρροής για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.
Λέξη κλειδί Επηρεαστές γνώμης
Κοινωνικά δίκτυα
Μάρκετινγκ επιρροής
Καταναλωτική συμπεριφορά
Πρόθεση αγοράς
Influencer marketing
Influencers
Social networks
Consumer behavior
Purchase intention
Διαθέσιμο από 2023-04-02 00:16:34
Ημερομηνία έκδοσης 30-03-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-04-02 00:16:34
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/