Συλλογές
Τίτλος Kinship, moral universalism and cooperation
Εναλλακτικός τίτλος Συγγένεια, ηθική καθολικότητα και συνεργασία
Δημιουργός Κουτσιλιέρης, Νικόλαος, Koutsilieris, Nikolaos
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Economides, George
Arvanitis, Stylianos
Kammas, Pantelis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 31p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10270
Περίληψη Throughout this article, we followed an influential discussion in the social sciences that links long term economic development with anthropological concepts about the historical evolution of ethnic groups. Large scale cooperation is assumed to be the crucial factor that leads to long term development. The main anthropological variable we employed is the "kinship tightness index", constructed from the Ethnographic Atlas. Focusing on the variation of kinship structures, we examined the way that these structures, historically affect the emergence of cooperative behavior in human societies by inducing different systems of morality. In a contemporary cross country analysis, it is shown that moral variables like in group vs out group trust, universal vs communal moral values, moralizing religion and others are linked with ancestral kinship. Moral variables are created by the use of survey data on values and preferences ( WVS,MFQ,GPS). More importantly, that these seemingly unrelated moral concepts, do form internally consistent moral systems that mediate the relationship between kinship and cooperation. Furthermore, it seems that the dynamic relationship between long term development and ancestral kinship tightness reveals a clear historical pattern. It goes from being flat in preindustrial periods to being strongly negative and statistically significant after the productivity shock of the Industrial Revolution. Thus, as large scale cooperation became hugely efficient, societies that were loose in terms of their kinship structure reaped the efficiency benefits quicker and more organically. We claim that this happened specifically due to their different sociocultural environment which is reflected in universal moral systems. As recent studies in Economics look for different ways to expand the scope of research, we consider this discussion as an important insight into the study of long term economic development and an invitation to different approaches to the issue, by the merging of Economics with other social sciences such as Anthropology and Cultural Psychology.
Σε αυτό άρθρο , συμβάλλουμε στη συζήτηση στα πλαίσια της οποίας, η μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη μπορεί να προσεγγιστεί χρησιμοποιώντας ανθρωπολογικές μεταβλητές που αφορούν τις συγγενικές σχέσεις. Υποθέτουμε πως η ευρύτητα των πλαισίων συνεργασίας αποτελεί κεντρικό-καίριο παράγοντας που οδηγεί στην μακροχρόνια ανάπτυξη. Η ανθρωπολογική μεταβλητή που χρησιμοποιούμε ονομάζεται δείκτης συγγένειας. Αποτελεί μέτρο του πόσο ισχυρές είναι οι δομές συγγένειας σε μια κοινωνία. Κατασκευάζεται από δεδομένα του Εθνογραφικού Άτλαντα. Μελετώντας την διακύμανση στις δομές συγγένειας , εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την ευρύτητα της συνεργατικής συμπεριφοράς μέσω της επίδρασής τους στα ηθικά συστήματα των κοινωνιών. Η εμπειρική ανάλυση σε επίπεδο χωρών αποκαλύπτει την συσχέτιση ηθικών μεταβλητών που αφορούν έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, τα θεμέλια των ηθικών αξιών, η θρησκεία κ.α. , με τις κληρονομημένες δομές των συγγενικών σχέσεων. Ακόμη , η ανάλυση παρουσιάζει στοιχεία που δείχνουν πως οι φαινομενικά ασύνδετες ηθικές έννοιες που εκφράζονται μέσω των μεταβλητών , αποτελούν οργανικά μέρη ενός συνεκτικού ηθικού συστήματος. Είναι αυτά τα συστήματα εν συνόλω, που παίζουν τον διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ δομών συγγένειας και οικονομικής ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η δυναμική σχέση μεταξύ μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης και του κληρονομημένου δείκτη συγγένειας παρουσιάζει ένα ευδιάκριτο ιστορικό μοτίβο. Η σχέση ξεκινά ως στατιστικά ασήμαντη και οριζόντια στους προβιομηχανικούς χρόνους. Από την απαρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης και ύστερα , η σχέση γίνεται στατιστικά σημαντική και αρνητική. Λόγω του της δομικής αλλαγής των κοινωνικοοικονομικών σχέσεων που σηματοδοτεί η Βιομηχανική Επανάσταση, η ευρύτητα των πλαισίων συνεργασίας αναδύεται πλέον ως κεντρικός παράγοντας οικονομικής αποτελεσματικότητας. Κοινωνίες με μικρότερο δείκτη συγγένειας, επωφελούνται από τις αλλαγές γρηγορότερα και πιο οργανικά. Ισχυριζόμαστε, πως αιτία του γεγονότος αυτού είναι το διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον ,το οποίο αντικατοπτρίζεται στα ηθικά συστήματα . Η επιστήμη των Οικονομικών προσπαθεί να διευρύνει το πεδίο της έρευνας πάνω στην μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη. Το παρόν άρθρο αποτελεί άλλη διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα, η οποία εκμεταλλεύεται την σύμπραξη της Οικονομικής επιστήμης με την Ανθρωπολογία και την Ψυχολογία.
Λέξη κλειδί Συγγένεια
Ανάπτυξη
Ηθική
Κουλτούρα
Ανθρωπολογία
Kinship
Development
Morality
Culture
Anthropology
Διαθέσιμο από 2023-03-29 15:10:22
Ημερομηνία έκδοσης 28-02-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-03-29 15:10:22
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/