Συλλογές
Τίτλος How talent management affects the competitive advantage of consulting businesses in Greece
Εναλλακτικός τίτλος Η συμβολή της διαχείρισης ταλέντων στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών συμβουλευτικών εταιρειών
Δημιουργός Μουσελίμη, Χάιδω, Mouselimi, Chaido
Συντελεστής Siomkos, Georgios
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration
Ioannidis, Antonios
Kardaras, Dimitris
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10093
Περίληψη The organizational structure of a company can greatly impact the management of talent within the organization. Talent management plays a crucial role in achieving the company's business goals, as it is responsible for attracting, developing, and retaining top talent. However, organizations may face challenges in attracting and retaining talent in their unique operational environment. This study investigates the correlation between talent management and employee engagement within consulting organizations, as well as the most effective strategies for talent management. Key findings suggest that a clear and effective talent management strategy, coupled with a positive organizational culture and strong leadership, can greatly improve employee engagement and contribute to the overall success of the organization. The study highlights the importance of continuous evaluation and adaptation of talent management strategies to stay competitive in the constantly evolving business landscape.
Η οργανωσιακή δομή μιας εταιρείας μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση των ταλέντων μέσα στον οργανισμό. Η διαχείριση ταλέντων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας, καθώς είναι υπεύθυνη για την προσέλκυση, την ανάπτυξη και τη διατήρηση κορυφαίων ταλέντων. Ωστόσο, οι οργανισμοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων στο μοναδικό επιχειρησιακό τους περιβάλλον. Αυτή η μελέτη διερευνά τη συσχέτιση μεταξύ της διαχείρισης ταλέντων και της δέσμευσης των εργαζομένων σε συμβουλευτικούς οργανισμούς, καθώς και τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διαχείριση ταλέντων. Τα βασικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι μια σαφής και αποτελεσματική στρατηγική διαχείρισης ταλέντων, σε συνδυασμό με μια θετική οργανωτική κουλτούρα και ισχυρή ηγεσία, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη δέσμευση των εργαζομένων και να συμβάλει στη συνολική επιτυχία του οργανισμού. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης και προσαρμογής των στρατηγικών διαχείρισης ταλέντων για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό τοπίο.
Λέξη κλειδί Ανάπτυξη ταλέντων
Διατήρηση ταλέντων
Συμβουλευτικές επιχειρήσεις
Talent management
Talent development
Talent retention
Consulting businesses
Διαχείριση ταλέντων
Διαθέσιμο από 2023-02-21 15:37:08
Ημερομηνία έκδοσης 26-01-2023
Ημερομηνία κατάθεσης 2023-02-21 15:37:08
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/