ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The determinants of tanker vessels demolitions
Εναλλακτικός τίτλος :Οι καθοριστικοί παράγοντες διάλυσης των δεξαμενόπλοιων
Δημιουργός :Παντούλα, Ευαγγελία-Ειρήνη
Εγγλέζου, Ιωάννα
Pantoula, Evangelia-Eirini
Englezou, Ioanna
Συντελεστής :Tsouknidis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kavussanos, Emmanuel G. (Εξεταστής)
Androutsopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9945
Περίληψη :Όπως πολλοί κλάδοι, έτσι και ο κλάδος των δεξαμενόπλοιων αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, επομένως η απόφαση διάλυσης ενός πλοίου μπορεί να οφείλεται είτε σε οικονομική είτε σε τεχνική απαξίωση. Αυτή η εργασία διερευνά τους καθοριστικούς παράγοντες της διάλυσης των δεξαμενόπλοιων VLCC, Suezmax και Aframax. Η διάλυση πλοίων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την εξισορρόπηση της χωρητικότητας του στόλου στον ναυτιλιακό τομέα. Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον Μάιο του 2022, κατασκευάσαμε μια ανάλυση για να συγκρίνουμε τις διαφορές μεταξύ των πλοίων και να βρούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για τη διάλυσή του. Χρησιμοποιώντας μοντέλα παλινδρόμησης και ένα μοντέλο δεδομένων panel, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μεγεθών πλοίων, όσον αφορά τις επεξηγηματικές μεταβλητές. Συμπεραίνουμε ότι η αναλογία των αριθμών διάλυσης των VLCC προς τον υπάρχοντα στόλο επηρεάζεται έντονα από τη μέση ηλικία του στόλου, τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την πανδημία COVID-19 και την μεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 2016. Ο λόγος των αριθμών διάλυσης των Suezmax προς τον υπάρχοντα στόλο επηρεάζεται από τη μέση ηλικία του στόλου, την πετρελαϊκή κρίση του 2016 και τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19. Επιπροσθέτως, παρατηρήσαμε ότι η αναλογία των αριθμών διάλυσης των Aframax προς τον υπάρχοντα στόλο επηρεάζεται από τη μέση ηλικία του στόλου και την πετρελαϊκή κρίση. Σε αντίθεση με τα τρία διαφορετικά μεγέθη που μελετήθηκαν και φαίνεται να επηρεάζονται από αλλαγές στο γενικό περιβάλλον, όπως η πανδημία COVID-19 και η κρίση σχετικά με τις τιμές του πετρελαίου, το μοντέλο panel έδειξε ότι η μέση ηλικία του στόλου και η μέση ηλικία των διαλυμένων πλοίων μπορεί να επηρεάσει συνολικά τα διαφορετικά μεγέθη δεξαμενόπλοιων που εξετάστηκαν, υποδηλώνοντας ότι η συνολική αγορά δεν επηρεάζεται ως επί το πλείστων από το εξωτερικό περιβάλλον.
Like many industries, the crude oil tanker industry faces many challenges, so the decision to scrap a vessel can be driven by either economic or technical obsolescence. This paper investigates the determinants of tanker vessel demolitions across the VLCC, Suezmax, and Aframax segments. Ship demolition is an essential component of balancing the fleet capacity in the shipping sector. Using a dataset from January 2000 to May 2022, we constructed an analysis to compare the differences between the segments and reveal the factors that affect the decision to send a vessel for scrapping. Using multiple regression models and a panel data model, we find that there are differences across the segments, as far as the explanatory variables is concerned. We conclude that the VLCC ratio of demolition numbers to the existing fleet is strongly affected by the fleet average age, the consumer confidence index, the COVID-19 pandemic, and the major oil crisis of 2016. The Suezmax ratio of demolition numbers to the existing fleet is affected by the average age of the fleet, the oil crisis of 2016, and the impact of the COVID-19 pandemic. In addition, we noticed that the Aframax ratio of demolition numbers to the existing fleet is affected by the fleet average age and the oil crisis. In contrast to the three segments tested that seem to be affected by changes in the general environment like the COVID-19 pandemic and the crisis regarding oil prices, the panel model revealed that the average age of the fleet, and the average age of the demolished vessel may affect, in total, the tanker segments examined, suggesting that the market as a total is mostly unaffected by the external environment.
Λέξη κλειδί :Ναυτιλία
Δεξαμενόπλοια
Διάλυση
Καθοριστικοί παράγοντες
Μη αναστρεψιμότητα
Shipping
Tanker vessels
Scrapping
Determinants
Irreversibility
Διαθέσιμο από :2022-12-08 09:01:06
Ημερομηνία έκδοσης :31-10-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-12-08 09:01:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Englezou_Pantoula_2022.pdf

Τύπος: application/pdf