ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρυθμιστικός ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στη σχέση μεταξύ καταχρηστικής ηγεσίας και απόδοσης των εργαζομένων
Εναλλακτικός τίτλος :The moderating role of organizational culture in the relationship between abusive leadership and employees
Δημιουργός :Αναστασοπούλου, Μαρία-Ιωάννα
Συντελεστής :Μανωλόπουλος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9935
Περίληψη :Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη θεωρία της καταχρηστικής ηγεσίας και συγκεκριμένα στην αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των διαφόρων διαστάσεων της οργανωσιακής κουλτούρας με την καταχρηστική ηγεσία, όπως και στις επιπτώσεις που επιφέρουν στην απόδοση των εργαζομένων. Η κουλτούρα και η ηγεσία είναι δύο μεταβλητές του οργανωσιακού περιβάλλοντος μείζονος σημασίας, διότι κάθε εργασιακό περιβάλλον απαρτίζεται από κουλτούρα και προϊσταμένους, οι οποίοι εκδηλώνουν διάφορες στάσεις και συμπεριφορές ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα, ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο η καταχρηστική ηγεσία σε κάθε διάσταση κουλτούρας επιδρά στην εργασιακή απόδοση. Ένας από τους στόχους της εργασίας είναι και να εξετάσει αν προηγούμενα ευρήματα που προέκυψαν από διάφορες έρευνες στο εξωτερικό επαληθεύονται και στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Επιπρόσθετος στόχος, είναι η παρούσα μελέτη να αποτελέσει εγχειρίδιο στις εταιρείες, ώστε να επιτυγχάνεται σωστή προαγωγή ανθρώπων σε υψηλές θέσεις αλλά και να υιοθετείται η πιο ταιριαστή κουλτούρα για να τη βέλτιστη απόδοση. Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της έρευνας τείνουν να επαληθεύουν εκείνα του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας την αντίστοιχη διεθνή βιβλιογραφία. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της έρευνας, επιλέχθηκε ως εργαλείο η δημιουργία ερωτηματολογίου, που αποτελεί ποσοτική πρωτογενή έρευνα. Το δείγμα αποτελείται από 180 εργαζομένους ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, με χώρα δραστηριότητας την Ελλάδα. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν επιβεβαιώνουν πως η καταχρηστική ηγεσία αποτελεί σημαντικό παράγοντα, που οδηγεί σε αρνητική απόδοση των υφισταμένων, και αντίστοιχα από τις οχτώ διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας, αυτές που αποτελούν ουσιαστικά επιδραστικές για την απόδοση, φαίνεται να είναι η καινοτομία, ο ανταγωνισμός και η έμφαση στις ανταμοιβές. Τέλος, μελετώντας τις οχτώ σχέσεις ρύθμισης, αυτές οι οποίες αλληλοεπιδρούνε με την καταχρηστική ηγεσία είναι μια κουλτούρα καινοτομίας και μια κουλτούρα οργανωσιακής υποστήριξης.
This paper focuses on the theory of abusive leadership and attempts to investigate the interrelationship among the various dimensions of organizational culture with abusive leadership as well as the effects they may cause on employee performance in the Greek business community. This study consists of a theoretical and practical part. Culture and leadership are two variables of the organizational environment of major importance because every work environment is composed of culture and supervisors who manifest different leadership styles and behaviours. More specifically, we investigate how abusive leadership in each culture dimension affects job performance. One of the objectives of the study was also to examine whether previous findings from various researches abroad can be verified in the Greek business world. In conclusion, the results of the research tend to verify those of the foreign research, confirming the corresponding international literature. An additional objective is that this paper should be a manual for companies in order to achieve proper promotion of people to high positions and to adopt the most suitable culture for optimal performance. In conclusion, the results of the study tend to verify those of the foreign countries, confirming the corresponding international literature. To achieve the objectives of the research, a questionnaire was chosen as a tool, which is quantitative primary research. The sample consists of 180 employees from Greek and multinational companies, with Greece being the country of activity. The conclusions obtained confirm that abusive leadership is an important factor that leads to negative performance of subordinates, and among the eight dimensions of organizational culture, those that are substantially influential on performance seem to be innovation, competition, and emphasis on rewards. Finally, studying the mediators, meaning the eight moderators, the ones that interact with abusive leadership are a culture of innovation and a culture of organisational support.
Λέξη κλειδί :Καταχρηστική ηγεσία
Οργανωσιακή κουλτούρα
Εργασιακή απόδοση
Σκοτεινή ηγεσία
Abusive leadership
Organizational culture
Job performance
Employee performance
Dark leadership
Διαθέσιμο από :2022-11-28 16:22:15
Ημερομηνία έκδοσης :31-07-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-28 16:22:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anastasopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf