ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αντίδραση των τιμών των μετοχών σε ανακοινώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων αμερικανικών εταιρειών την περίοδο 2017-2022
Εναλλακτικός τίτλος :The reaction of stock prices to announcements of mergers and acquisitions of US companies in the period 2017-2022
Δημιουργός :Μοτσάκος, Μιχαήλ
Συντελεστής :Τσεκρέκος, Ανδριανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Επίσκοπος, Aθανάσιος (Εξεταστής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9927
Περίληψη :Η παρούσα εργασία ασχολείται με την επίδραση ανακοίνωσης ενός σημαντικού επιχειρηματικού γεγονότος, όπως είναι μια εξαγορά και συγχώνευση (Ε&Σ), στην τιμή των μετοχών των εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτό το γεγονός. Οι χρηματιστηριακές αγορές συνήθως αποτελούνται από άτομα τα οποία έχουν, κατά κανόνα, αρκετά μεγάλη γνώση της οικονομίας και διαθέτουν πολλές πηγές πληροφοριών, ανάλογα και με τον βαθμό αποτελεσματικότητας της αγοράς. Ειδικότερα, πάντα μια δημοσίευση ή ανακοίνωση σημαντικών νέων που αφορούν την οικονομία ή / και τις επιχειρήσεις θεωρείται ότι αποτελεί μια πληροφορία η οποία σύμφωνα με τη υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών (efficient market hypothesis) πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή των μετοχών. Έτσι, αναμένεται η ανακοίνωση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος για μια Ε&Σ να επιδράει στις τιμές των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων σε μια τέτοια συναλλαγή. Στα πλαίσια αυτά θεωρείται αρκετά ενδιαφέρον να διερευνηθεί εάν οι χρηματιστηριακές αγορές πράγματι προεξοφλούν τις όποιες σημαντικές επιπτώσεις μιας ανακοίνωσης Ε&Σ.Σε δείγμα 238 Ε&Σ στη χρηματιστηριακή αγορά της Αμερικής για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τον Ιούνιο του 2022 εφαρμόστηκε η μεθοδολογία μελέτης γεγονότος (event study) με κρίσιμη ημερομηνία την ανακοίνωση Ε&Σ των εταιρειών που συμμετείχε στο δείγμα. Με βάση και τις δύο μεθόδους εκτίμησης των μη-κανονικών αποδόσεων (ιστορικού προσαρμοσμένου μέσου, υποδείγματος αγοράς), βρέθηκε ότι για τις εταιρείες στόχος και η μη-κανονική και όλες οι αθροιστικές μη-κανονικές αποδόσεις βρέθηκαν θετικές και στατιστικά σημαντικές, ενώ για τις εταιρίες που εξαγοράζουν και η μη-κανονική και όλες οι αθροιστικές μη-κανονικές αποδόσεις βρέθηκαν αρνητικές και στατιστικά σημαντικές, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές υποθέσεις. Επίσης, τα αποτελέσματα των ελέγχων της διαφοράς των μη-κανονικών αποδόσεων ανάμεσα σε συσχετιζόμενες και μη συσχετιζόμενες Ε&Σ έδειξαν, με βάση και τις δύο μεθόδους εκτίμησης των μη-κανονικών αποδόσεων, τόσο για τις εταιρίες στόχο όσο και για τις εταιρείες που εξαγοράζουν, πως δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, κάτι που δείχνει ότι οι αγορές δεν βλέπουν διαφορετικό κίνδυνο ανάμεσα στα δύο είδη Ε&Σ.
Περιεχόμενα :This paper deals with the effect of announcing a major business event, such as a merger and acquisition(M&A), on the share price of the companies involved in this event. Stock markets are usually composed of people who, as a rule, have quite a lot of knowledge of the economy and have many sources of information, depending on the degree of efficiency of the market. In particular, always a publication or announcement of important news concerning the economy and/or businesses is considered to be information which, according to the efficient market hypothesis, must be incorporated into the price of the shares it concerns. Thus, it is expected that the announcement of such an important event for a M&A will affect the prices of the firms involved in such a transaction. In this context it is considered quite interesting to investigate whether stock markets actually discount any significant effects of an E&S announcement.The event study methodology was applied to a sample of 238 M&As in the American stock market for the period from January 2017 to June 2022 with the critical date being the M&A announcement of the companies that participated in the sample. Based on both methods of estimating abnormal returns (historical adjusted mean, market model), it was found that for the target companies both the abnormal and all cumulative abnormal returns were found to be positive and statistically significant, while for the bidder companies and the abnormal and all cumulative abnormal returns were found to be negative and statistically significant, confirming the relevant hypotheses. Also, the results of the tests of the difference of abnormal returns between correlated and uncorrelated M&A's showed, based on both methods of estimating abnormal returns, for both target and acquiring companies, that no statistically significant differences were found, indicating that markets do not see different risk between the two types of M&A's.
Λέξη κλειδί :Μελέτη γεγονότος
Εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Τιμές μετοχών
Event study
Mergers
Acquisitions
Stock prices
Ημερομηνία κατάθεσης :25-11-2022
Ημερομηνία αποδοχής :25-11-2022
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Motsakos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf