ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Fiscal and monetary policy in general equilibrium models
Εναλλακτικός τίτλος :Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε υποδείγματα γενικής ισορροπίας
Δημιουργός :Σαπέρας, Σωτήριος
Saperas, Sotirios
Συντελεστής :Philippopoulos, Apostolos (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzavalis, Elias (Εξεταστής)
Vassilatos, Evangelos (Εξεταστής)
Economides, George (Εξεταστής)
Sakellaris, Plutarchos (Εξεταστής)
Dioikitopoulos, Evangelos (Εξεταστής)
Varthalitis, Petros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :209p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9649
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή διερευνά την νομισματική και δημοσιονομική πολιτική σε υποδείγματα γενικής ισορροπίας. Το πρώτο μέρος εκτιμά, με έτος εκκίνησης το 2019, τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της μετάδοσης του ιού καθώς και τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που ελήφθησαν με τη χρήση ενός Δυναμικού Στοχαστικού Υποδείγματος Γενικής Ισορροπίας. Ένας κανόνας επιτοκίου που ικανοποιεί την αρχή Taylor μαζί με έναν κανόνα δημοσιονομικής πολιτικής χρησιμοποιούνται για να διασφαλιστεί η δυναμική σταθερότητα του μοντέλου.Το δεύτερο μέρος διερευνά, με έτος εκκίνησης το 2022, τις επιπτώσεις διαφορετικών πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης για τη ζώνη του ευρώ όταν η οικονομία πλήττεται από ένα δυσμενές σοκ. Δεύτερον, εξετάζει τις επιπτώσεις των διαφορετικών εργαλείων δημοσιονομικής πολιτικής (δημόσιες δαπάνες, μεταβιβάσεις, φορολογικός συντελεστής εργασίας) που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους. Το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται είναι ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υποδείγματος Γενικής Ισορροπίας το οποίο διαμετρείται για την ευρωπαϊκή οικονομία και εμπλουτίζεται ώστε να συμπεριλάβει μονοπωλιακό ανταγωνισμό εκτός από την αγορά αγαθών και στην αγορά εργασίας, που επιτρέπει στα νοικοκυριά να ορίζουν τους μισθούς τους για τις διαφοροποιημένες υπηρεσίες εργασίας που παρέχουν. Το μοντέλο περιλαμβάνει επίσης ετερογένεια νοικοκυριών με δύο κλάδους, νοικοκυριά που απασχολούνται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
This thesis is about monetary and fiscal policy in general equilibrium models. Part A quantifies, departing from year 2019, the impact of the lockdown in euro area and the effect of various stimulus scenario adopted by using a New Keynesian DSGE model. The model features imperfect competition in goods market and Calvo-type nominal fixities. An interest rate rule satisfying Taylor principle along with a feedback policy rule are employed to ensure the dynamic stability of the model. Part B examines, departing from 2022, the implications of different degrees of debt consolidation policies for the Euro area when economy is hit by an adverse TFP shock. Second, it examines the different implications of the independentlyset policy instruments (government spending, transfers, labour tax) which react to the debt gap. The model used is a New Keynesian model for the Euro Area extended to include monopoly power from the part of households, apart from monopolistic competition in the goods market, which allows them to set wages for the differentiated labor services they supply. The model also includes agent heterogeneity with two-sectors, private and public employees.
Λέξη κλειδί :Δημοσιονομική πολιτική
Πανδημία
Κορονοϊός
Νέο κεϋνσιανό μοντέλο
Δημόσιο χρέος
Fiscal policy
Pandemic
New Keynesian
Debt consolidation
Covid-19
Διαθέσιμο από :2022-09-22 08:54:43
Ημερομηνία έκδοσης :20-07-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-09-22 08:54:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Saperas_2022.pdf

Τύπος: application/pdf