ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική και ποιοτική ανάλυση των θεσμών - οι θεσμικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη
Δημιουργός :Χαραλαμπόπουλος, Σπυρίδων
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καμμάς, Παντελής (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9601
Περίληψη :Κάθε σύγχρονη κοινωνία για να λειτουργήσει ομαλά πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες της . Έτσι για να επιτευχθεί η ομαλότητα στην κοινωνία έχει αναπτύξει σταθερούς καιοργανωμένους δεσμούς που ονομάζονται θεσμοί. Η οικονομική επιστήμη μελετά τον τρόπο λειτουργίας και εξέλιξης του οικονομικού συστήματος της αγοράς. Με τον όρο οικονομικό σύστημα εννοούμε της βασικές μονάδες που το αποτελούν. Είναι ένα σύνολο σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των βασικών μονάδων όπως είναι οι επιχειρήσεις , τα νοικοκυριά και το κράτος που αποτελούν και το οικονομικό κύκλωμα. Πιο συγκεκριμένα η οικονομική μελετά το πώς τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις και αλληλοεπιδρούν μέσα στις αγορές ενώ μελετά και την οικονομία ως σύνολο. Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται η εξέταση της οικονομικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα της εξέλιξης των θεσμών που διέπουν την λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται θεωρητικές προσεγγίσεις όπως είναι ορισμοί των θεσμών , η διάκριση τους σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους και η σημαντικότητα τους στο τρόπο που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η σύνδεση της οικονομική επιστήμης με την έννοια των θεσμών. Σημαντικό σημείο της θεσμικής οικονομικής ιστορίας αποτέλεσαν δύο σημαντικές προσωπικότητες της ετερόδοξης οικονομικής ο Veblen και ο Hamilton όπου αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στον άνθρωπο ως ένα μη εγωιστικό ων που αποφασίζει με βάση τα άλλα άτομα και όχι ατομιστικά και ορθολογικά όπως μέχρι τότε πίστευαν οιοικονομολόγοι. Έτσι καθώς τα άτομα δεν αποφασίζουν ατομικά και ορθολογικά και υπάρχουν αποτυχίες της αγοράς όπως η ατελής πληροφόρηση, τα κόστη συναλλαγής ,καταρρίπτεται η έννοια της τέλειας αγοράς όπου για να λειτουργήσει χρειάζεται τους θεσμούς. Στο τρίτο κεφάλαιο συγκεντρώνονται οικονομικά δεδομένα, δείκτες και μελέτες που απεικονίζουν την Ελληνική οικονομική πραγματικότητα σε σύγκριση με άλλες χώρες κυρίως της Ευρώπης .Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται οι πυλώνες για την βελτίωση των θεσμών και την υιοθέτηση μιας βιώσιμης οικονομικής αναπτυξιακής πολιτικής με χαρακτηριστικά παραδείγματα από την παγκόσμια και εγχώρια κοινωνία για την επίτευξη του στόχου αυτού δηλαδή της ανάπτυξης.
Every modern society must satisfy its needs in order to function smoothly. So, to achieve normality in society has developed stable and organized links witch are calledinstitutions. Economics studies the way of operation and evolution of the market economic system. By the term economic system, we mean the basic units that make it up. It is a set of relationships that are created between basic units such as firms, households and the state that constitute the economic circuit. More specifically economic science studies, how households and firms make decisions and interact in markets and studies the economy as a whole. The present paper seeks to examine of economic growth in the sense of the evolution of institutions governing the operation of economic system . The first chapter are reported theoretical approaches such as definition of institutions , their distinction in various scientific field and their significance in the way that they affect human behavior. The second chapter deals with the connection between economic and the meaning of institutions. An important point of institutional economic history were two important figures of heterodox economic , Veblen and Hamilton who for the first time referred to man as a non-selfish individual who decides on the basis of other individuals and not individualistically and rationally as economists had believed until then. Thus as individuals do not decide individually and rationally and there are market failures such as asymmetric information , transaction cost is brought down a meaning of perfect market where operating are needed institutions. In the third section are collected economics data, indicators and studies that illustrate the Greek economic reality in comparison with other countries , mainly in Europe. Finally , the fourth chapter provides the major factors for the improvement of institutions and the adoption of a sustainable economic development policy with typical examples from the global and domestic society to achieve this goal i.e. growth.
Λέξη κλειδί :Oικονομική ανάπτυξη
Θεσμική αλλαγή
Συμπεριφορικά οικονομικά
Συνολικοί παράγοντες παραγωγής
Kουλτούρα
Economic growth
Institutional change
Behavioral economic
Total Factor Productivity (TFP)
Culture
Διαθέσιμο από :2022-07-26 13:24:53
Ημερομηνία έκδοσης :07/26/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-26 13:24:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xaralampopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf