ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της αγάπης προς την επωνυμία στην δια στόματος επικοινωνία, στην παραδοσιακή και την ηλεκτρονική μορφή της: μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of brand love to word of mouth and to electronic word of mouth: a systematic literature review
Δημιουργός :Ξανθάκης, Γεώργιος
Συντελεστής :Καραντινού, Καλυψώ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Θάνος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία αυτή περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :214σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9508
Περίληψη :Ο όρος αγάπη προς την επωνυμία εμφανίστηκε στην διεθνή βιβλιογραφία στις αρχές του 21ου αιώνα, ενώ το φαινόμενο της δια στόματος επικοινωνίας έχει ερευνηθεί αρκετά κατά τα χρόνια. Συνδυαστικά όμως, τα δύο αυτά φαινόμενα αποτελούν ένα καινοτόμο θέμα το οποίο ξεκίνησε να ερευνάται το 2012.Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση αποσκοπεί στην λεπτομερή αναζήτηση, την συλλογή, την σύνθεση και την ανάλυση με συστηματικό τρόπο, όλων των διαθέσιμων ερευνών σχετικά με την επίδραση της αγάπης προς την επωνυμία στην δια στόματος επικοινωνία, στην παραδοσιακή και την ηλεκτρονική μορφή της, εστιάζοντας στην κάλυψη των ακαδημαϊκών κενών στην βιβλιογραφία, ώστε να παράσχει μια ενιαία βάση δεδομένων για τους αναγνώστες και τους μελλοντικούς ερευνητές.Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο πρωτόκολλο PRISMA και κατέληξε σε ενενήντα επτά μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στο τελικό δείγμα, ενώ η υιοθέτηση του μεθοδολογικού πλαισίου PICO συνέβαλε στην διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος.Η οργάνωση των δεδομένων κατ’ αυτόν τον τρόπο επέτρεψε στον ερευνητή να ταυτοποιήσει εννέα κατηγορίες ανάλογα τον κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας στον οποίο κάθε έρευνα άνηκε.Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε όλες τις κατηγορίες η αγάπη προς την επωνυμία έχει θετική και ισχυρή επίδραση στην δια στόματος επικοινωνία και στις δύο μορφές της, ενώ ο ερευνητής εμβαθύνει στον βαθμό της επίδρασης σε κάθε κατηγορία, τα κίνητρα των καταναλωτών για την ανάπτυξη συναισθηματικών σχέσεων με τις επωνυμίες και την διάδοση πληροφοριών για αυτές και τέλος τους τρόπους με τους οποίους οι επωνυμίες θα πρέπει να δημιουργούν, να διατηρούν και να ενισχύουν τις σχέσεις τους με τους καταναλωτές ώστε να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από αυτές.Τέλος παρουσιάζεται η συνεισφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στις πρακτικές του Μάνατζμεντ, η συμβολή της στις μεθοδολογικές πρακτικές του κλάδου, όπως επίσης οι περιορισμοί της και προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση, ώστε να επεκταθεί η γνώση που ήδη έχει αποκτηθεί μέσω της παρούσας έρευνας.
The term brand love appeared in the international literature at the beginning of the 21st century, while the phenomenon of word of mouth has been researched a lot over the years. Combined, however, these two phenomena are an innovative topic that began to be investigated in 2012.This systematic review aims at the detailed search, collection, synthesis and analysis in a systematic way of all available research on the effect of brand love on word of mouth, in its traditional and electronic form, focusing on coverage of academic gaps in the literature to provide a unified database for both readers and future researchers.The methodology followed was based on the PRISMA protocol and resulted in ninety-seven studies included in the final sample, while the adoption of the PICO framework contributed to the formulation of the research question.The organization of the data in this way allowed the researcher to identify nine categories depending on the branch of business to which each research belonged.The results showed that in all categories brand love has a positive and strong effect on word of mouth in both its forms, while the researcher deepens the degree of influence in each category, the motivation of consumers to develop emotional relationships with brands and the dissemination of information about them and finally the ways in which brands should create, maintain and strengthen their relationships with consumers in order to reap the greatest possible benefits from them.Finally, the contribution to the academic community and the management practices, its contribution to the methodological practices of the industry, as well as its limitations and suggestions for future research, is being presented in order to extend the knowledge already acquired through the present research.
Λέξη κλειδί :Αγάπη προς την επωνυμία
Eπικοινωνία από στόμα σε στόμα
Brand love
Word of Mouth (WoM)
Διαθέσιμο από :2022-05-26 14:27:58
Ημερομηνία έκδοσης :05/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-26 14:27:58
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Xanthakis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf