ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Solvency II and IFRS 17, their differences and the effect of the new standard on the income statement
Εναλλακτικός τίτλος :Τα λογιστικά πρότυπα Solvency II και IFRS 17, οι διαφορές τους και επίδραση του νέου προτύπου στην κατάσταση οικονομικής απόδοσης
Δημιουργός :Gkounopoulos, Ioannis
Γκουνόπουλος, Ιωάννης
Συντελεστής :Zimpidis, Alexandros (Επιβλέπων καθηγητής)
Yannacopoulos, Athanasios (Εξεταστής)
Psarakis, Stelios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :143p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9231
Περίληψη :This Master's thesis is divided into four parts. In the first part Solvency II, accounting regime is briefly presented. In the second part the new accounting standard, IFRS 17, effective on 1st of January 2023 is also presented briefly. In the third part differences between the two regimes are summarized and discussed. In the final, fourth part of the thesis a number of simple examples are presented in order to highlight the effect of the new IFRS 17, in the Income Statement compared to the recently replaced practice for Insurance Contracts, IFRS 4. Comparison between the two Standards is mainly focused on presentations while features of disclosures required by IFRS 17 are also included partially. All examples consider only the General Measurement Model (GMM) and its Simplified Approach (PPA) which are also compared based on their results on the Income Statement. The thesis aims to spot differences between Solvency II and IFRS 17 so as to provide an indication as to what extent the first can be used from an Insurer to implement the latter. It also, aims to highlight the main effect of the new Standard in the Income Statement, as stated. The research is bibliographical and apart from the official texts of the Standards, an extensive set of references that combines researches, articles, presentation slides and webinars are considered. The analysis shows that the two accounting regimes have significant differences but still Solvency II can be an appropriate transitional tool for the implementation of IFRS 17. Also, the new standard, IFRS 17, seems to affect the pattern of profit or loss recognized per reporting period in the Income Statement rather than the total Profit or Loss.
Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται συνοπτικά το λογιστικό πλαίσιο Solvency II. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται επίσης συνοπτικά το νέο λογιστικό πρότυπο, IFRS 17, με ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023. Στο τρίτο μέρος συνοψίζονται και συζητούνται οι διαφορές μεταξύ των δύο λογιστικών προτύπων. Στο τελευταίο και τέταρτο μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται ορισμένα απλά παραδείγματα προκειμένου να τονιστεί η επίδραση του νέου προτύπου, IFRS 17, στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Income Statement) σε σύγκριση με την πρόσφατα αντικατασταθείσα πρακτική για τα Ασφαλιστικά Συμβόλαια, IFRS 4. Η σύγκριση μεταξύ των δύο προτύπων επικεντρώνεται κυρίως στην παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης ωστόσο συμπεριλαμβάνονται μερικώς και κάποιες από τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις (disclosures) που απαιτούνται από το IFRS 17. Όλα τα παραδείγματα λαμβάνουν υπόψη μόνο το Γενική Μέθοδο Μέτρησης (GMM) και την Απλοποιημένη Προσέγγισή της (PPA) που συγκρίνονται επίσης με βάση τα αποτελέσματά τους στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η εργασία στοχεύει στον εντοπισμό διαφορών μεταξύ του Solvency II και του IFRS 17, έτσι ώστε να παρέχει μια ένδειξη σε ποιο βαθμό το πρώτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν Ασφαλιστή για την εφαρμογή του δεύτερου. Επίσης, στοχεύει να αναδείξει την κύρια επίδραση του νέου Προτύπου στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, όπως ήδη αναφέρθηκε. Η έρευνα είναι βιβλιογραφική και εκτός από τα επίσημα κείμενα των Προτύπων, εξετάζεται ένα εκτενές σύνολο αναφορών που συνδυάζει έρευνες, άρθρα, διαφάνειες παρουσιάσεων και διαδικτυακά σεμινάρια. Η ανάλυση δείχνει ότι τα δύο λογιστικά πρότυπα έχουν σημαντικές διαφορές, παρόλα αυτά το Solvency II μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο μεταβατικό εργαλείο για την εφαρμογή του IFRS 17. Επίσης, το νέο πρότυπο, IFRS 17, φαίνεται να επηρεάζει το μοτίβο των κερδών ή ζημιών που αναγνωρίζονται ανά περίοδο αναφοράς στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και όχι το συνολικό Κέρδος ή τη συνολική Ζημιά.
Λέξη κλειδί :Φερεγγυότητα ΙΙ
Πρότυπα
Οικονομική κατάσταση
IFRS 17
Income statement
Solvency II
Διαθέσιμο από :2022-03-11 14:36:27
Ημερομηνία έκδοσης :03/10/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-11 14:36:27
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkounopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf