ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :H επίδραση των διακυμάνσεων της ανεργίας εγκληματικότητας
Εναλλακτικός τίτλος :Τhe effect of its variations
Δημιουργός :Γιαβαρίδης, Σταύρος
Συντελεστής :Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σακκάς, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Τσουκνιδής, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :19σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9090
Περίληψη :Αυτή η εργασίας χρησιμοποιεί δεδομένα και από τις 50 πολιτείες της Αμερικής για περίοδο 10 ετών, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην κατανόηση αυτής της περίπλοκης σχέσης. Μετά τον έλεγχο πολλών δημογραφικών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κατάστασης και του χρόνου, και τη μέτρηση του ποσοστού ανεργίας και των ποσοστών βίαιων εγκλημάτων και εγκλημάτων ιδιοκτησίας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ασθενής αρνητική σχέση μεταξύ των διακυμάνσεων του ποσοστού ανεργίας και της εγκληματικότητας που δεν είναι στατιστικά σημαντική.
This paper uses data from all 50 states of America for the period of 10 years, in an effort to help understand this complex relationship. After examining many demographic characteristics, including the effects of situation and time, and measuring unemployment rates and violent crime and property crime rates, we find that there is a weak correlation between unemployment rate and non-crime rate fluctuations, statistically significant.
Λέξη κλειδί :Εγκληματικότητα
Έγκλημα
Ανεργία
Criminality
Crime
Unemployment
Διαθέσιμο από :2022-01-17 00:16:11
Ημερομηνία έκδοσης :01/16/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-17 00:16:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giavaridis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf