ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ποιότητα των κερδών της επιχείρησης και η ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους
Εναλλακτικός τίτλος :A company's earnings quality and asymmetric cost behavior
Δημιουργός :Στυλιανίδης, Παναγιώτης
Συντελεστής :Χέβας, Δημοσθένης (Επιβλέπων καθηγητής)
Βλησμάς, Ορέστης (Εξεταστής)
Τζόβας, Χρήστος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :120σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9052
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εμφάνιση του φαινομένου της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους, υπό το πρίσμα του σταδίου του κύκλου ζωής μίας επιχείρησης και το πως αυτή η συμπεριφορά επηρεάζει την ποιότητα των κερδών της επιχείρησης. Η αποτύπωση του φαινομένου της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους αποτελεί μια σύγχρονη θεωρία στον τομέα της Λογιστικής, η οποία θέτει μία νέα διάσταση στον τρόπο που διαμορφώνεται το κόστος, περιγράφοντας και τον καθοριστικό ρόλο των διοικητικών στελεχών μέσα από τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Αυτό το γνωστικό πλαίσιο έρχεται να συμπληρώσει ένα βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων, που είναι η ανάλυση και ανασκόπηση του διανυόμενου σταδίου του κύκλου ζωής της επιχείρησης και πως αυτό επιδρά στη λήψη διοικητικών αποφάσεων περί κοστολογικής διάρθρωσης και τελικά στην ποιότητα των κερδών της επιχείρησης. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, αφορούν εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) κατά την περίοδο 2008-2020. Για την εξαγωγή καλύτερων συμπερασμάτων, το συνολικό δείγμα χωρίστηκε στις υποπεριόδους 2008-2012 (περίοδος έντονης οικονομικής κρίσης) και 2013-2020. Επιπλέον, για κάθε περίοδο δημιουργήθηκαν δύο δείγματα, ένα για επιχειρήσεις υπό καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης και ένα δεύτερο για επιχειρήσεις υπό καθεστώς επιτήρησης. Τα οικονομετρικά υποδείγματα κόστους, εκτιμήθηκαν με την μέθοδο των τυχαίων επιδράσεων (random effects). Η οικονομετρική ανάλυση έδειξε ότι, τις περιόδους 2008-2020 και 2013-2020, η υπόθεση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους, επαληθεύεται μόνο για το συνολικό κόστος εισοδήματος και ειδικά για το δείγμα επιχειρήσεων υπό καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης. Αντίθετα, την περίοδο 2008-2012 ασύμμετρη συμπεριφορά εμφανίζουν το συνολικό κόστος εισοδήματος και τα έξοδα πωλήσεων, διοίκησης και άλλα γενικά έξοδα, τόσο στο συνολικό δείγμα, όσο και στα δείγματα επιχειρήσεων υπό καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης και επιτήρησης. Η ένταση ενεργητικού, θεωρείται προσδιοριστικός παράγοντας της συμπεριφοράς του κόστους. Όταν οι μάνατζερ έχουν το κίνητρο να αποφύγουν δυσμενή κέρδη κατά το εκάστοτε τρέχον έτος, αλλά έχουν περιορισμένη ικανότητα να χρησιμοποιούν τη διαχείριση των κερδών σε δεδουλευμένη βάση για να τα χειραγωγήσουν, τότε τείνουν να περικόψουν πιο επιθετικά τους χαλαρούς πόρους για να αποφύγουν κατ’ αυτόν τον τρόπο δυσμενή κέρδη. Το γεγονός αυτό, οδηγεί σε ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους των πωληθέντων προϊόντων.
This postgraduate work deals with the emergence of the phenomenon of asymmetric cost behavior, in the light of the stage of the life cycle of a business and how this behavior affects the quality of the company's profits. The depiction of the phenomenon of asymmetric cost behavior is a modern theory in the field of Accounting, which sets a new dimension in the way costs are formed, describing the decisive role of managers through the way decisions are made. This cognitive framework complements a basic qualitative characteristic of businesses, which is the analysis and review of the current stage of the company's life cycle and how this affects the decision-making on the cost structure and ultimately on the quality of the company's profits. The data used in the survey concern Greek companies listed on the Athens Stock Exchange (ATHEX) during the period 2008-2020. To draw better conclusions, the aggregate sample was divided into the sub-periods 2008-2012 (period of severe economic crisis) and 2013-2020. In addition, two samples were created for each period, one for undertakings under normal negotiation and a second for undertakings under surveillance. The econometric cost models were estimated using the method of random effects. The econometric analysis showed that, in the periods 2008-2020 and 2013-2020, the assumption of asymmetric cost behavior is verified only for the total cost of income and especially for the sample of undertakings under normal trading. In contrast, in the period 2008-2012, the total cost of income and the costs of sales, administration and other overheads exhibited asymmetric behavior, both in the overall sample and in the sample of companies under normal negotiation and supervision. Asset intensity is considered a determinant of cost behavior. When managers have the incentive to avoid adverse profits in the current year, but have a limited ability to use accrual-based profit management to manipulate them, then they tend to cut loose resources more aggressively to avoid unfavorable profits. This leads to asymmetric behavior of the cost of the products sold.
Λέξη κλειδί :Κόστος
Κέρδη
Στρατηγική
Cost
Profits
Strategy
Διαθέσιμο από :2022-01-13 18:36:08
Ημερομηνία έκδοσης :12/11/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-13 18:36:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stylianidis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf