ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση κινδύνων στη ναυτιλιακή βιoμηχανία: η περίπτωση ελληνικών εισηγμένων εταιρειών σε περιόδους κρίσεως
Εναλλακτικός τίτλος :Risk management in the shipping industry: the case of Greek listed companies in times of crisis
Δημιουργός :Μανιάτη, Ευαγγελία-Έλλη
Συντελεστής :Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9051
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει, σε συγκεκριμένες περιόδους κρίσεως, αν η εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνων από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχει ως αποτέλεσμα να μην επηρεαστεί η αποδοτικότητα τους κατά την διάρκεια αυτών. Με τον όρο της διαχείρισης κινδύνων, εννοούμε εκείνο το κομμάτι της διοίκησης που ασχολείται με την διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία ναυτιλιακή εταιρεία με την χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων, την προσαρμογή της δομής του κεφαλαίου ή της προσαρμογής των λειτουργιών της ανάλογα, για την αποφυγή μείωσης της αποδοτικότητας της.Για να μελετήσουμε, την ύπαρξη επιρροής από τις οικονομικές διαταραχές που προκαλούνται από παγκόσμιες κρίσεις, λάβαμε υπόψιν κατάλληλους οικονομικούς δείκτες που αντιπροσωπεύουν την κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών, την ικανότητα τους να δημιουργούν κέρδη, την ρευστότητας τους κ.α. Η χρονική περίοδος της ανάλυσης μας αφορά το διάστημα από το 2004 έως το 2008 και το 2016 έως το 2020, ενώ το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών που μελετήσαμε είναι 17 και βρίσκονται σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ.Τα ευρήματά μας, έρχονται να αναδείξουν την σωστή διαχείριση κινδύνων από το μέρος των εταιρειών του δείγματος μας, καθώς παρατηρήσαμε με την βοήθεια παλινδρομήσεων πως οι συντελεστές των μεταβλητών για τους χρόνους 2007, 2008 δεν επιδεικνύουν στατιστικοί σημαντικότητα έναντι των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν. Σε επίπεδο αγορών όμως, βρέθηκε πως υπάρχει επιρροή της περιόδους της κρίσης στις τιμές των αποδόσεων των εταιρειών ως γενική απόρροια της οικονομικής διαταραχής που επικρατεί σε τέτοιες περιόδους αφού δεν αποδείχθηκε οι αγορές να αποδίδουν αυτή την επίδραση στις τιμές των δεικτών για κάθε εταιρεία, παρά μόνο στην χρονική συγκυρία της κρίσης.
The aim of this dissertation is to examine, in specific times of crisis, whether the implementation of risk management by Greek shipping companies has helped or not affecting their profitability during crises. By risk management we mean that part of the management which deals with the risks of a shipping company using financial derivatives or by adjusting its capital structure or adjusting its functions accordingly, to avoid the reduction of its efficiency.In order to study the existence of influence from the financial turbulence caused by global crises, we took into account appropriate economic indicators that represent the capital adequacy of companies, their ability to generate profits, their liquidity, etc. The period of our analysis concerns the period from 2004 to 2008 and 2016 to 2020, while the total number of listed companies that we studied is 17 and are listed on US stock exchanges.Our findings highlight the appropriate use of risk management by the companies in our sample, as we found, with the help of regressions, that the coefficients of the variables for the years 2007, 2008 do not show statistical significance compared to the indicators used. However, at the level of markets it was found that there is an influence of the crisis periods on the performance prices of companies as a general consequence of the financial turmoil that prevails in such periods, considering that markets have not been shown to attribute this effect to index prices for each company.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση κινδύνων
Nαυτιλιακή βιομηχανία
Κίνδυνοι στην ναυτιλία
Risk management
Shippping industry
Shipping risks
Διαθέσιμο από :2022-01-13 21:56:23
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-13 21:56:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Maniati_2021.pdf

Τύπος: application/pdf