ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους και ποιότητα κερδών: η περίπτωση της Γερμανίας
Εναλλακτικός τίτλος :Asymmetric cost behaviour and earnings quality: the case of Germany
Δημιουργός :Χατζίρης, Ιωάννης
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Βλησμάς, Ορέστης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Εργασία στην επιστήμη της Λογιστικής με θέμα που άπτεται του πακέτου εργασίας WP2-Asymmetric Cost Behavior and Earnings Quality, υποβληθείσα στο πλαίσιο του έργου «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Q-EQUAL», με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ.
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9050
Περίληψη :Στην παρούσα διπλωματική επιχειρείται η σύνδεση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους με ορισμένους από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των κερδών. Για το λόγο αυτό, συλλέχθηκε δείγμα 2800 παρατηρήσεων από 280 γερμανικές εταιρίες εισηγμένες στο γερμανικό χρηματιστήριο την περίοδο 2006-2015. Αρχικά, θα διερευνηθεί αν η ασυμμετρία του κόστους επηρεάζεται από τα κίνητρα που έχει η διοίκηση για να επιτύχει στόχους κερδοφορίας. Έπειτα, θα εξεταστεί αν πρέπει να ενταχθεί ο παράγοντας της ασυμμετρίας στα μοντέλα προσδιορισμού του δεδουλευμένου μέρους των κερδών. Τέλος, θα διαπιστωθεί αν οι επιπτώσεις που υπάρχουν στα κέρδη λόγω της ύπαρξης της αρχής της συντηρητικότητας υπερεκτιμώνται αν δεν προστεθούν στο μοντέλο μεταβλητές ελέγχου της ασυμμετρίας. Σύμφωνα με την υφιστάμενη βιβλιογραφία, οι παραπάνω υποθέσεις έχουν επιβεβαιωθεί. Στην παρούσα έρευνα ωστόσο τα ευρήματα οδηγούν σε εξαγωγή διαφοροποιημένων συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα κίνητρα της διοίκησης δε φαίνεται να επηρεάζουν την ασυμμετρία, δηλαδή όταν αυτά υπάρχουν δε γίνεται πιο επιθετική μείωση του κόστους. Ακόμα, δε μπορούμε να συμπεράνουμε με ακρίβεια ότι η προσθήκη μεταβλητών σχετικών με την ασυμμετρία του κόστους βελτιώνει την ερμηνευτική ικανότητα των μοντέλων προσδιορισμού των δεδουλευμένων. Τέλος, οι επιπτώσεις της συντηρητικότητας, όντως, υπερεκτιμώνται, απουσία μεταβλητών ελέγχου της ασυμμετρίας.
In this dissertation, an attempt is made to link the asymmetric cost behavior with some of the factors that affect the earnings’ quality. For this reason, a sample of 2800 observations was collected from 280 German companies listed on the German stock exchange in the period 2006-2015. Initially, we will investigate whether cost asymmetry is influenced by managerial incentives to meet earning targets. Next, we will investigate whether the variables that control for cost asymmetry should be included in the accruals models. Finally, we will examine whether the impact on net income due to the principle of conservatism is overestimated if asymmetry control variables are not added to the model. According to the existing literature, the above hypotheses have been confirmed. In the present study, however, the findings give different conclusions. More specifically, the managerial incentives do not seem to affect the asymmetric cost behavior, i.e. when they exist, a more aggressive reduction of costs does not happen. Still, we cannot accurately conclude that the addition of variables related to cost asymmetry improves the interpretive capacity of accrual models. Finally, the effects of conditional conservatism are, indeed, overestimated in the absence of control variables for the cost asymmetry.
Λέξη κλειδί :Ασύμμετρη συμπεριφορά του κόστους
Ποιότητα κερδών
Κίνητρα στελεχών διοίκησης
Δεδουλευμένο μέρος των κερδών
Δεσμευμένη συντηρητικότητα
Cost stickiness
Earnings quality
Managerial incentives
Accruals
Conditional conservatism
Διαθέσιμο από :2022-01-14 00:30:26
Ημερομηνία έκδοσης :12/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-14 00:30:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chatziris_2021.pdf

Τύπος: application/pdf