ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μορφές απασχόλησης μετά-Covid: επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών
Δημιουργός :Κουρνιώτη, Βασιλική
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9047
Περίληψη :Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και οι καινοτόμες τεχνολογίες που αναδύθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, συνετέλεσαν στη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής κοινωνίας. Το πρόσφατο κύμα της πανδημίας ενέτεινε σε μεγάλο βαθμό την ολοκληρωτική ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων μορφών εργασίας, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του πληθυσμού παγκοσμίως. Όπως διαπιστώθηκε, τα ψηφιακά εργαλεία και συστήματα δεν υιοθετήθηκαν με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό από όλες τις χώρες, γεγονός που σε κάποιο σημείο οφείλεται στην επικρατούσα ψηφιακή κουλτούρα του κάθε λαού. Η εκπόνηση λοιπόν της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αποσκοπεί στη μελέτη των νέων μορφών απασχόλησης όπως προέκυψαν από τον Covid-19, επιχειρώντας να διερευνήσει τις επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα. Λόγω του πλήθους των επιχειρήσεων υπηρεσιών, για τη διενέργεια της έρευνας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός κλάδος και ειδικότερα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, η μελέτη αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί αν και κατά πόσον υπήρξε αποτελεσματική και αποδοτική η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά την περίοδο της πανδημίας, τόσο από πλευράς διδασκόντων, όσο και από πλευράς φοιτητών, καθώς και με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιθυμούν για το μέλλον. Στη διαπίστωση αυτή θα συνεισφέρουν τόσο τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που παρατίθενται κατά μήκος του κειμένου, όσο και τα συμπληρωματικά ερευνητικά ερωτήματα.Με βάση τα δεδομένα που συνελέχθησαν από τη χρήση ψηφιακού ερωτηματολογίου, πραγματοποιείται η ανάλυσή τους μέσω του προγράμματος SPSS και συγκεκριμένα εφαρμόζονται στατιστικοί έλεγχοι χ2, t test και αναλύσεων διακύμανσης (ANOVA), ενώ για την παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Excel. Μέσω των στατιστικών αυτών ελέγχων επιχειρείται η προσπάθεια γενίκευσης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα παροχής υπηρεσιών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, εν γένει.
The 4th Industrial Revolution and the innovative technologies that emerged globally, contributed to the creation of a new digital society.The recent wave of pandemics has greatly intensified the complete digitization of businesses and the adoption of new forms of work to protect the health of the population worldwide. As it turned out, digital tools and systems were not adopted in the same way and to the same degree by all countries, which is due in part to the prevailing digital culture of each people.The elaboration of the present dissertation aims at the study of new forms of employment as emerged from Covid-19, attempting to investigate the effectiveness of service companies in Greece. Due to the big variety and number of service companies, the educational sector and in particular the university institutions have been selected to conduct this research. The study aims to determine whether and to what extent the provision of educational services by the Athens University of Economics during the pandemic was effective and efficient, both on the part of teachers and students, as well as the educational program they wish for the future. The main research questions listed throughout the text together with the supplementary research questions will contribute to this finding. Based on the data collected from the use of digital questionnaire, their analysis is performed through the SPSS program and in particular statistical tests x2, t test and analysis of variance (ANOVA) are applied, while the Excel program is used for the presentation of quantitative data. These statistical data will attempt to generalize the effectiveness of new ways of service delivery in university education.
Λέξη κλειδί :Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Νέες μορφές απασχόλησης
Πανδημία Covid-19
Αποτελεσματικότητα
Τηλεκπαίδευση
Educational services
New forms of work
Pandemic Covid-19
Efficiency
Distance education
Διαθέσιμο από :2022-01-12 12:24:40
Ημερομηνία έκδοσης :11/24/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-12 12:24:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kournioti_2021.pdf

Τύπος: application/pdf