ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασυμμετρία κόστους και ποιότητα λογιστικών κερδών: η επίδραση της ασύμμετρης συμπεριφοράς του κόστους στις εκτιμήσεις του φαινομένου της συντηρητικότητας
Εναλλακτικός τίτλος :Cost asymmetry and quality of accounting earnings: the effect of asymmetric cost behavior on conservatism phenomenon estimates
Δημιουργός :Σταματάκης, Εμμανουήλ
Συντελεστής :Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9036
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες που αφορούν την επίδραση του φαινομένου της ασσυμετρίας κόστους τόσο στην διαχείριση των κερδών όσο και στην ποιότητα των λογιστικών αποτελεσμάτων. Ένα μέρος των μελετών εξέτασε συγκεκριμένα τις επιδράσεις του φαινομένου της συντηρητικότητας στα κέρδη και κατά πόσο η είσοδος της ασσυμετρίας κόστους επηρεάζει τις εκτιμήσεις στα υποδείγματα συντηρητικότητας. Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας διπλωματικής,μετά την διατύπωση του θεωρητικού πλαισίου, είναι αρχικά η εμπειρική έρευνα της σχέσης μεταξύ της ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους και της διαχείρισης κερδών σύμφωνα με την μεθοδολογία που προτείνουν οι Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. andChen, J και σε δεύτερη φάση η απόδειξη ότι τα αποτελέσματα των τυποποιημένων μοντέλων που περιέχουν το φαινόμενο της συντηρητικότητας δεν είναι ακριβή εάν δεν συμπεριλάβουμε τις επιδράσεις της ακαμψίας του κόστους. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία επιχειρήσεων από τα χρηματιστήρια της Γαλλίαςκαι Γερμανίας . Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι τα δημοσιευμένα κέρδη επηρεάζονται από τον βαθμό της ασυμμετρίας κόστους. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι τα υποδείγματα που εξετάζουν τις επιδράσεις της συντηρητικότητας στην ποιότητα των κερδών πρέπει να συμπεριλάβουν την ασσυμετρία κόστους μέσω της επεξηγηματικής μεταβλητής των πωλήσεων ώστε να μην υπάρχει διαστρέβλωση των αποτελεσμάτων.
In recent years, several studies have been published on the impact of cost asymmetry on both earnings management and the quality of accounting results. A part of the studies specifically examined the effects of the conservatism effect on earnings and whether the input of cost asymmetry affects the estimates in the conservatism models. The object of this thesis, in a first phase, after formulating the theoretical framework, aims to analyze the relationship between cost asymmetry (Sticky Costs) behavior and earnings quality of companies according to the methodology proposed by Banker, R., Basu, S., Byzalov, D. and Chen, J and in a second phase to prove that the results of standard models containing the conservatism effect are not accurate if we do not include the effects of cost asymmetry. Firm data from the stock exchanges of France andGermany were used for the research. This study confirms the existing literature that reported earnings are affected by the degree of cost stickiness. Moreover, it is shown that models that examine the effects of conservatism on earnings quality should include cost asymmetry through the explanatory variable of sales to avoid distorting the results.
Λέξη κλειδί :Ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους
Ποιότητα κερδών
Διευθυντικά κίνητρα
Φαινόμενο συντηρητικότητας
Έγκαιρη αναγνώριση ζημιών
Asymmetric cost behavior
Earnings quality
Managerial incentives
Conservatism
Timely loss recognition
Διαθέσιμο από :2022-01-11 10:20:39
Ημερομηνία έκδοσης :12/23/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-11 10:20:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stamatakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf