ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κρατικές ενισχύσεις και Covid-19
Δημιουργός :Φωλιάς, Δημήτριος
Συντελεστής :Καρύδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Πλιάκος, Αστέριος (Εξεταστής)
Αναγνωσταράς, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8948
Περίληψη :Στόχος του παρόντος πονήματος είναι να εκθέσει με συστηματικό τρόπο τα νομοθετικά εργαλεία που έχει στη “φαρέτρα” της η Επιτροπή στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων για να σχεδιάσει μια συντονισμένη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δοκιμασίες που επιφύλαξε ο Covid-19 στον πλανήτη. Θα αναλυθούν τα ήδη διαθέσιμα νομικά μέσα που επιτρέπουν την ανάληψη νόμιμης δράσης με παραδείγματα και εφαρμογές από την διοικητική πρακτική της Επιτροπής. Ταυτόχρονα, θα εξεταστούν τυχόν περιορισμοί που συνεπάγεται η επιλογή κάθε ήδη διαθέσιμης νομικής βάσης η οποία επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Στην συνέχεια θα αναλυθούν οι πρωτοβουλίες, νομοθετικής φύσεως, της Επιτροπής, με την υιοθέτηση ειδικού Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επίσης, θα παρατεθούν και θα αναλυθούν κάποιες πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής και του ΔΕΕ μέσα από τις οποίες ξεκαθαρίζονται τα κριτήρια δυνάμει των οποίων ένα κρατικό μέτρο χαρακτηρίζεται ως κρατική ενίσχυση στα πλαίσια του covid – 19.
The aim of this paper is to systematically present the legislative tools that the Commission has in its "quiver" in the field of state-aid to plan a coordinated European Union response to the challenges of Covid-19. The existing legal instruments that allow legal action to be taken with examples and applications from the Commission's administrative practice will be analyzed. At the same time, any restrictions on the choice of any already available legal basis that allows exceptional state aid will be considered. Next, the Commission's legislative initiatives will be analyzed, with the adoption of a special Temporary State Aid Framework for dealing with the pandemic. Also, some recent decisions of the Commission and the CEU will be presented and analyzed, through which the criteria under which a state measure is characterized as state aid under covid-19 are clarified.
Λέξη κλειδί :Κρατικές ενισχύσεις
State aid
Covid-19
Διαθέσιμο από :2021-11-18 17:45:47
Ημερομηνία έκδοσης :10/18/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-11-18 17:45:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Folias_2021.pdf

Τύπος: application/pdf