ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος και η εξέλιξη του εσωτερικού ελέγχου για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στην μετά Covid-19 εποχή
Εναλλακτικός τίτλος :The role and the evolution of internal audit for the adaption of businesses at post Covid-19 era
Δημιουργός :Στασινός, Μενέλαος-Παναγιώτης
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Βλησμάς,Ορέστης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8943
Περίληψη :Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνηθεί η σημασία και η προστιθέμενη αξία που προσδίδει ο εσωτερικός έλεγχος στην προσαρμογή των επιχειρήσεων το νέο περιβάλλον της μετά covid -19 εποχής. Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε αναπτύχθηκαν κυρίως ερωτήματα που αφορούν τον εσωτερικό έλεγχο δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της εξ αποστάσεως εργασίας στην εκτέλεση του εσωτερικού ελέγχου, τον ρόλο που θα έχει σε θέματα που αφορούν την κυβερνοασφάλεια (cybersecurity) , τον ρόλο του σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων , τον ρόλο που πλέον καλείται πλέον να έχει ο εσωτερικός ελεγκτής ο οποίος δεν θα εκτελεί αποκλειστικά το συμφωνημένο πλάνο ελέγχου αλλά θα αποτελεί και έναν εσωτερικό σύμβουλο για την επιχείρηση, τις μελλοντικές προκλήσεις του και σε ποιους τομείς πρέπει πλέον να εστιάσει και τέλος το κατά πόσο ήταν προετοιμασμένες οι επιχειρήσεις για ένα φαινόμενο όπως ο κορονοϊός. Τα παραπάνω ζητήματα εκτός από τις έρευνες που έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν τεθεί και σε ερωτηματολόγιο όπου στελέχη της αγοράς από διαφορετικούς κλάδους έθεσαν τις απόψεις τους και από τα οποία προκύπτουν πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
The purpose of the dissertation is to investigate the importance and added value that internal control provides for the adaptation of the companies in the new environment of the post-COVID-19 era. Through the research carried out, were developed inquiries related to the internal audit, with particular emphasis on the role of remote work in the execution of internal audit, the role it will have in cybersecurity-related issues, the role concerning issues related to personnel’s health and safety , the role that now the internal auditor is called upon to have in which will not only execute the agreed audit plan but will also be an internal consultant for the company, its future challenges and in which areas it should now focus and finally whether the companies were prepared for a phenomenon such as the coronavirus. The aforementioned issues apart from the surveys that have been released, have also been set in a questionnaire where executives from different business sectors have set their opinion and from which very useful and interesting conclusions emerge.
Λέξη κλειδί :Εσωτερικός έλεγχος
Κορωνοϊός
Προστιθέμενη αξία εσωτερικού ελέγχου
Internal audit
Covid-19
Added value of internal audit
Διαθέσιμο από :2021-11-19 19:23:14
Ημερομηνία έκδοσης :10/25/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-11-19 19:23:14
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stasinos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf