ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση εθνικής ισχύος των κρατών της Αν. Μεσογείου και γεωστρατηγικές ισορροπίες
Εναλλακτικός τίτλος :National power analysis in East Mediterranean countries and geopolitical balance
Δημιουργός :Ζούμπος, Βασίλειος Θ.
Συντελεστής :Μπουραντώνης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Περιέχει παραρτήματα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :100σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8821
Περίληψη :Ως κεντρικό θέμα στις διεθνείς σχέσεις, η εθνική ισχύ έχει απολαύσει ένα αξιοσημείωτο επίπεδο εμπειρικής προσοχής και ένθερμης πολιτικής. Ωστόσο, παρά την ενδελεχή αυτή σχέση, η έννοια της ισχύος δεν μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί, στερείται εννοιολογικής ομοιομορφίας και πάσχει από διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες συντείνουν στη λειτουργία του σύνθετου χαρακτήρα της. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να αντιμετωπιστεί αυτή δυσλειτουργική απροσδιοριστία του όρου και να προσφέρει μια λεπτή σύνθεση διαφόρων μορφών εθνικής ισχύος που παρουσιάζονται στις διεθνείς σχέσεις. Ως εκ τούτου, χτίζοντας από ένα ευρύ φάσμα μελετών που αφορούν διάφορες πηγές και μοντέλα εθνικής ισχύος, η εργασία προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλου υπολογισμού. Παράλληλα, η περιοχή της Αν. Μεσογείου αποτελεί πόλο έλξης και άλλων διεθνών δρώντων και κρατών με εφαλτήριο τις ενεργειακές πηγές που υπάρχουν στο υπέδαφος της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου.
As a central subject in international relations, national power has received a remarkable level of empirical attention. However, the concept of national power cannot be easily defined, it lacks conceptual uniformity and suffers from different approaches, which contribute to the functioning of its complex character. The aim of this work is to address this dysfunctional indeterminateness and to offer a definable synthesis of various forms of national power presented in international relations. Therefore, building from a wide range of studies involving different sources and models of national power, the paper proposes a different calculation model. At the same time, Eastern Mediterranean region attracts other international players and states, due to the energy resources in the subsoil of the specific geographical area.
Λέξη κλειδί :Εθνική ισχύς
Ευρωπαϊκή δράση
Αποτελεσματικότητα
Γεωπολιτική
Διαπραγματεύσεις
National power
Actorness
Efficiency
Geopolitics
Negotiations
Διαθέσιμο από :2021-10-20 14:17:49
Ημερομηνία έκδοσης :10/01/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-20 14:17:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zoumbos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf