ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καινοτομία, κλιματική αλλαγή και οικονομικές επιπτώσεις
Εναλλακτικός τίτλος :Innovation, climate change and economic implications
Δημιουργός :Χρονόπουλος, Αθανάσιος
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βασιλάτος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8813
Περίληψη :Η κλιματική αλλαγή, με κυριότερα αίτια την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και τις διακυμάνσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στη γη, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά ανθρώπους, δραστηριότητες, περιβάλλον και οικοσυστήματα. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που αναμένεται να επιβαρύνουν τομείς όπως της υγείας, της γεωργίας, της περιβαλλοντικής σταθερότητας, του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού τομέα. Την άμεση και αποτελεσματική δράση για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής που επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυασμού τακτικών προσαρμογής και μετριασμού με την καινοτομία να αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη αυτών. Την υιοθέτηση και διάχυση της καινοτομίας που αποτελεί πρόκληση καθώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης. Την οικονομική υποστήριξη της υιοθέτησης στρατηγικών για την κλιματική αλλαγή και την αξιοποίηση της καινοτομίας η οποία πρέπει να στηρίζεται με την ηθική υποχρέωση των ανθρώπων να προστατεύουν το περιβάλλον και τους φυσικούς του πόρους. Κλείνοντας την βιώσιμη χρηματοδότηση που σχετίζεται με παράγοντες ESG και νοείται ως χρηματοδότηση για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιέσεις στο περιβάλλον.
Climate change, mainly due to rising greenhouse gases in the atmosphere and fluctuations in solar radiation on Earth, is expected to affect negative people, activities, environment and ecosystems. The purpose of this paper is to highlight the effects of climate change that are expected to have on sectors such as health, agriculture, environmental stability, the economic, social and environmental sectors. Immediate and effective action to prevent climate change achieved through a combination of adaptation and mitigation tactics with innovation being a powerful tool for achieving them. The adoption and diffusion of innovation which is a challenge as it is an integral part of technological and economic development. The financial support of the adoption of strategies for climate change and the exploitation of innovation which must be based on the moral obligation of people to protect the environment and its natural resources. Closing the sustainable financing associated with ESGs and is understood as financing to support economic growth while reducing environmental pressures.
Λέξη κλειδί :Κλιματική αλλαγή
Βιώσιμη ανάπτυξη
Καινοτομία
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Υιοθέτηση καινοτομίας
Climate change
Sustainable development
Innovation
Environmental impacts
Adoption of innovation
Διαθέσιμο από :2021-10-16 13:35:21
Ημερομηνία έκδοσης :10/12/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-16 13:35:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chronopoulos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf